Združenie BABIA HORA

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 111-20 8920,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 11120 8920,00000,00000,0000
Čistý cash flow -22,5717 1410,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 466,471 2150,00000,00000,0000
Čistý zisk 466,471 2150,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 5 093-2 3050,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 5 093-2 3050,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 466,471 2150,00000,00000,0000
EBITDA 139 954147 4470,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 139 954147 4470,00000,00000,0000
Finančné účty 4 11120 8920,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 139 954147 4470,00000,00000,0000
Odpisy 139 488146 2320,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 139 488146 2320,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 139 954147 4470,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 1740,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 1740,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -22,5717 1410,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 466,471 2150,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 466,471 2150,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 5 093-2 3050,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 466,471 2150,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 466,471 2150,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,0916-0,52720,00000,00000,0000