Katolícka univerzita v Ružomberku

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Bankové úvery 984 2501 230 4501 485 5001 743 500750 791
Bežná likvidita III. stupeň 21,9420,9617,5514,390,0000
Bežné bankové úvery 246 200246 200258 000258 0000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 387 691-3 904 245-3 016 532-1 950 583-1 537 963
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 371 9415 134 6954 502 0323 694 0832 288 754
Čistý cash flow 237 246632 663807 9491 405 329-788 967
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -44 115582 4601 501358 613-1 703 844
Čistý zisk -61 023567 611-10 105346 129-1 717 860
Čistý zisk v minulom roku 567 611-10 105346 129-1 717 860-1 603 312
Daň z príjmov 16 90814 84911 60712 48414 017
Daň z príjmov v minulom roku 14 84911 60712 48414 01716 642
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 90814 84911 60712 48414 017
Dlhodobé bankové úvery 738 050984 2501 227 5001 485 500750 791
Dlhodobé pohľadávky 410 139430 749451 360471 971492 582
Dlhodobý dlh 738 050984 2501 227 5001 485 500750 791
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,2211,8313,735,2414,81
Doba obratu pohľadávok 317,75343,52365,51426,98489,57
EBIT v minulom roku 582 4601 501358 613-1 703 844-1 586 670
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -44 115582 4601 501358 613-1 703 844
EBITDA 1 017 8641 912 9871 524 9681 936 114575 558
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 017 8641 912 9871 524 9681 936 114575 558
Efektívna daňová sadzba -0,38330,02557,730,0348-0,0082
Finančné účty 5 371 9415 134 6954 502 0323 694 0832 288 754
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 017 8641 912 9871 524 9681 936 114575 558
Materiál 4 7503 1853 876853,626 927
Odpisy 1 078 8861 345 3761 535 0741 589 9852 293 419
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 078 8861 345 3761 535 0741 589 9852 293 419
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 017 8641 912 9871 524 9681 936 114575 558
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,06200,4613-0,00680,1985-2,29
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,50361,381,793,48-2,15
Pohľadávky z obchodného styku 48 03914 83816 9565 79714 900
Pohotová likvidita II. stupeň 21,8220,8617,4514,320,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 21,8220,8617,4514,320,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 984 2501 230 4501 485 5001 743 500750 791
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 471 130457 681450 732403 457367 247
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 471 130457 681450 732403 457367 247
Účtovný cash flow 237 246632 663807 9491 405 329-788 967
Úročený dlh 984 2501 230 4501 485 5001 743 500750 791
Výsledok hospodárenia -61 023567 611-10 105346 129-1 717 860
Výsledok hospodárenia po zdanení -61 023567 611-10 105346 129-1 717 860
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 567 611-10 105346 129-1 717 860-1 603 312
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -61 023567 611-10 105346 129-1 717 860
Zásoby 30 20826 74325 95419 76223 738
Zisk pred zdanením -44 115582 4601 501358 613-1 703 844
Zmena EBIT -0,0757387,960,0042-0,21051,07
Účtovné závierky