Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -45 422-5 214-2 1520,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 4225 2142 1520,00000,0000
Čistý cash flow 40 2083 0622 1520,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 36 058127,36-9 4550,00000,0000
Čistý zisk 36 058127,33-9 4550,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 127,33-9 4550,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,244 418541,720,00000,0000
EBIT v minulom roku 127,36-9 4550,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 36 058127,36-9 4550,00000,0000
EBITDA 60 26784 02874 4470,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 60 26784 02874 4470,00000,0000
Finančné účty 45 4225 2142 1520,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 60 26784 02874 4470,00000,0000
Odpisy 24 20983 90183 9010,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 24 20983 90183 9010,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 60 26784 02874 4470,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,7222,351,930,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 8071 6581 6570,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 354137,011 1170,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 354137,011 1170,00000,0000
Účtovný cash flow 40 2083 0622 1520,00000,0000
Výsledok hospodárenia 36 058127,33-9 4550,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 36 058127,33-9 4550,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 127,33-9 4550,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 36 058127,33-9 4550,00000,0000
Zisk pred zdanením 36 058127,36-9 4550,00000,0000
Zmena EBIT 283,12-0,01350,00000,00000,0000