Združenie obcí Rajecká dolina

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 328-15 8090,0000-32 6490,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 32815 8090,000032 6490,0000
Čistý cash flow 14 519-14 2280,000020 3960,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 183-10 1120,000046 0030,0000
Čistý zisk 22 183-10 1120,000045 5630,0000
Čistý zisk v minulom roku -10 1121 5930,000020 2700,0000
Daň z príjmov 0,00000,00000,0000440,140,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,0000440,140,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 62,5657,880,0000140,550,0000
EBIT v minulom roku -10 1121 5930,000020 2700,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 183-10 1120,000046 0030,0000
EBITDA 96 30168 1690,0000144 9480,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 96 30168 1690,0000144 9480,0000
Finančné účty 30 32815 8090,000032 6490,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 96 30168 1690,0000144 9480,0000
Odpisy 74 11878 2810,000099 3850,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 74 11878 2810,000099 3850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 96 30168 1690,0000144 9480,0000
Pohľadávky z obchodného styku 40 02332 7240,000044 2960,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 233 517206 3700,0000115 0370,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 233 517206 3700,0000115 0370,0000
Účtovný cash flow 14 519-14 2280,000020 3960,0000
Výsledok hospodárenia 22 183-10 1120,000045 5630,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 22 183-10 1120,000045 5630,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -10 1121 5930,000020 2700,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 22 183-10 1120,000045 5630,0000
Zisk pred zdanením 22 183-10 1120,000046 0030,0000
Zmena EBIT -2,19-6,350,00002,270,0000