Základná škola, Komenského 23, Bardejov

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 277 91462 69918 66025 961114 107
Bežná likvidita III. stupeň 1,081,060,85551,642,29
Časové rozlíšenie aktív 2 6642 711916,81916,81882,62
Časové rozlíšenie pasív 2 6642 711916,81916,81882,62
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 18,061,160,8708109,330,8703
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,081,000,67171,301,73
Celková tržba 117 028158 704145 607130 424128 823
Celková tržba v minulom roku 157 361145 607130 424131 478118 575
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -25,45-9,13-3,12-667,96-22,11
Celkový dlh 286 50967 36726 12125 082118 588
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -203 334-8 531-7 296-4 105-4 668
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 203 3348 5317 2964 1054 668
Čistý cash flow 203 3348 5317 2964 1054 668
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -942,45999,31-8 341-486,7424 472
Čistý zisk -942,45999,31-8 341-486,7424 472
Čistý zisk v minulom roku -2 938-8 341-486,745 813-11 087
Cudzie zdroje 11 2597 3798 37837,555 364
Doba obratu aktív 866,79144,2046,7772,65323,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 584,7219,6027,238,877,64
EBIT v minulom roku -2 938-8 341-486,745 813-11 087
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -942,45999,31-8 341-486,7424 472
EBITDA 2 7179 6712 34511 44244 764
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 7179 6712 34511 44244 764
Finančná páka -24,68-8,50-2,23-691,38-21,27
Finančné účty 203 3348 5317 2964 1054 668
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 7179 6712 34511 44244 764
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,67460,13590,58210,12200,0236
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00000,6000
Krátkodobé záväzky 187 4748 52210 8623 1682 698
Materiál 0,0000694,401 8641 6702 633
Náklady na predaný tovar 88 148100 44584 01347 24078 497
Neobežný majetok 71 91650 7628 58319 26965 464
Obežný majetok 203 3349 2269 1605 77647 760
Obrat aktív 0,42112,537,805,021,13
Obrat neobežného majetku 1,633,1316,966,771,97
Obrat obežného majetku 0,575517,2015,9022,582,70
Odpisy 3 6598 67210 68611 92920 291
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 6598 67210 68611 92920 291
Osobné náklady 1 833 3491 600 8411 499 2401 458 8691 325 417
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 7179 6712 34511 44244 764
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0837-0,13540,995512,96-4,56
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,01070,0194-1,21-0,02220,2214
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,73160,13610,39100,15810,0409
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,740,05380,05010,03150,0362
Pohotová likvidita II. stupeň 1,081,000,69721,231,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,05540,86491,150,00911,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,031,071,400,96611,04
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -25,45-9,13-3,12-667,96-22,11
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0837-0,13540,995512,96-4,56
Rýchla likvidita I. stupeň 1,070,75940,61941,011,30
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 105,476,9711,142,192,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 105,476,9711,142,192,65
Služby 88 148100 44584 01347 24078 497
Stupeň prevádzkovej páky 0,4313-0,109915,35-0,0844-2,03
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 117 028158 704145 607130 424128 823
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 117 028158 704145 607130 424128 823
Tržby za vlastné výkony a tovar 117 028158 704145 607130 424128 823
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 157 361145 607130 424131 478118 575
Účtovný cash flow 203 3348 5317 2964 1054 668
Vlastné imanie -11 259-7 379-8 378-37,55-5 364
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 277 91462 69918 66025 961114 107
Všetky záväzky 286 50967 36726 12125 082118 588
Výsledok hospodárenia -942,45999,31-8 341-486,7424 472
Výsledok hospodárenia po zdanení -942,45999,31-8 341-486,7424 472
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -2 938-8 341-486,745 813-11 087
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -942,45999,31-8 341-486,7424 472
Zásoby 0,0000694,401 8641 6702 633
Záväzky súčet 286 50967 36726 12125 082118 588
Zisk pred zdanením -885,391 051-8 309-484,2524 475
Zmena Celkovej tržby 0,74371,091,120,99201,09
Zmena EBIT 0,3208-0,119817,14-0,0837-2,21
Účtovné závierky