Združenie LAPANČ

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 9880,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 9880,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -84,000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -897,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -897,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -351,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -351,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -897,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA -897,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -897,000,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 8 9880,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -897,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -897,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -84,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -897,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení -897,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -351,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -897,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -897,000,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 2,560,00000,00000,00000,0000