Poliklinika Sabinov, n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -113 358-169 660-170 2940,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 113 358169 660170 2940,00000,0000
Čistý cash flow -56 301-634,3799 4730,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 76415 44114 1800,00000,0000
Čistý zisk 9 4637 9126 7750,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 7 9126 7757 1990,00000,0000
Daň z príjmov 6 3007 5297 4050,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 5297 4056 5180,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 3007 5297 4050,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,7458,0052,780,00000,0000
EBIT v minulom roku 15 44114 18013 7170,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 76415 44114 1800,00000,0000
EBITDA 97 70996 424106 9270,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 97 70996 424106 9270,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,39970,48760,52220,00000,0000
Finančné účty 113 358169 660170 2940,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 97 70996 424106 9270,00000,0000
Materiál 4 4134 9068 1430,00000,0000
Odpisy 88 24688 512100 1520,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 88 24688 512100 1520,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 97 70996 424106 9270,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 232 132181 690145 7850,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 308 7841 143 3631 008 2240,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 308 7841 143 3631 008 2240,00000,0000
Účtovný cash flow -56 301-634,3799 4730,00000,0000
Výsledok hospodárenia 9 4637 9126 7750,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 9 4637 9126 7750,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 7 9126 7757 1990,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 9 4637 9126 7750,00000,0000
Zásoby 76 20776 16978 1450,00000,0000
Zisk pred zdanením 15 76415 44114 1800,00000,0000
Zmena EBIT 1,021,091,030,00000,0000