Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Bankové úvery 110 4130,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 22,380,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 110 4130,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 121 7810,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 232 1940,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 563 8790,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 791 1800,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 786 7210,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 832 8550,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 4 4600,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 903,270,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 4600,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 59,060,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 833 7580,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 791 1800,00000,00000,00000,0000
EBITDA 1 368 2560,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 368 2560,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 2 232 1940,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 368 2560,00000,00000,00000,0000
Materiál 238 8300,00000,00000,00000,0000
Odpisy 581 5350,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 581 5350,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 368 2560,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 7,130,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 449 3730,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 20,220,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 20,220,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 110 4130,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 136 9730,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 136 9730,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 563 8790,00000,00000,00000,0000
Úročený dlh 110 4130,00000,00000,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 7,130,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 786 7210,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 786 7210,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 832 8550,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 786 7210,00000,00000,00000,0000
Zásoby 238 8300,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 791 1800,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,94890,00000,00000,00000,0000