Združenie obcí EKOTORYSA

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 5920,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 5920,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -51 8610,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 63 9360,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 63 9360,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -6 9350,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 72,370,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -6 9350,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 63 9360,00000,00000,00000,0000
EBITDA 69 2040,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 69 2040,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 9 5920,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 69 2040,00000,00000,00000,0000
Odpisy 5 2690,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 2690,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 69 2040,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 39 9480,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 201 4800,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 201 4800,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -51 8610,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 63 9360,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 63 9360,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -6 9350,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 63 9360,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 63 9360,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT -9,220,00000,00000,00000,0000