Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Bankové úvery 0,00000,00000,0000317 318392 318
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 502 812-1 020 298-1 416 960-1 274 525-718 865
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 502 8121 020 2981 416 9601 591 8431 111 183
Čistý cash flow 482 514-396 661-174 883480 660-110 608
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 292 177305 407308 128294 881186 915
Čistý zisk 283 118298 450296 811279 521178 260
Čistý zisk v minulom roku 298 450296 811279 521178 260164 434
Daň z príjmov 9 0596 95711 31815 3608 656
Daň z príjmov v minulom roku 6 95711 31815 3608 65623 739
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 0596 95711 31815 3608 656
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,0000317 318392 318
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000317 318392 318
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,1560,7529,7323,5053,68
EBIT v minulom roku 305 407308 128294 881186 915188 173
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 292 177305 407308 128294 881186 915
EBITDA 561 247590 207622 592606 816480 689
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 561 247590 207622 592606 816480 689
Finančné účty 1 502 8121 020 2981 416 9601 591 8431 111 183
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 561 247590 207622 592606 816480 689
Materiál 28 80524 77121 74327 31127 761
Odpisy 278 128291 757325 781327 296302 429
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 278 128291 757325 781327 296302 429
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 561 247590 207622 592606 816480 689
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,00000,00000,88090,4544
Pohľadávky z obchodného styku 460 8831 078 757483 820344 918665 962
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000317 318392 318
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 266 1046 481 9475 940 2535 357 7524 528 463
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 266 1046 481 9475 940 2535 357 7524 528 463
Účtovný cash flow 482 514-396 661-174 883480 660-110 608
Úročený dlh 0,00000,00000,0000317 318392 318
Výsledok hospodárenia 283 118298 450296 811279 521178 260
Výsledok hospodárenia po zdanení 283 118298 450296 811279 521178 260
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 298 450296 811279 521178 260164 434
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 283 118298 450296 811279 521178 260
Zásoby 28 80524 77121 74327 31127 761
Zisk pred zdanením 292 177305 407308 128294 881186 915
Zmena EBIT 0,95670,99121,041,580,9933