Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 935-4 910
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 9354 910
Čistý cash flow -974,97-1 516
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -399,97-2 091
Čistý zisk -399,97-2 091
Čistý zisk v minulom roku -2 0915 467
EBIT v minulom roku -2 0915 468
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -399,97-2 091
EBITDA -399,97-2 091
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -399,97-2 091
Finančné účty 3 9354 910
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -399,97-2 091
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -399,97-2 091
Účtovný cash flow -974,97-1 516
Výsledok hospodárenia -399,97-2 091
Výsledok hospodárenia po zdanení -399,97-2 091
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -2 0915 467
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -399,97-2 091
Zisk pred zdanením -399,97-2 091