Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 563 442-1 161 480-770 250-692 199-510 548
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 563 4421 161 480770 250692 199510 548
Čistý cash flow 401 963391 23078 05070 017100 319
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 359 994313 458-9 49454 99965 601
Čistý zisk 359 994313 458-9 49454 99965 601
Čistý zisk v minulom roku 313 458-9 49454 999100 319-64 411
EBIT v minulom roku 313 458-9 49454 999100 319-64 411
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 359 994313 458-9 49454 99965 601
EBITDA 391 984347 32716 10471 64688 756
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 391 984347 32716 10471 64688 756
Finančné účty 1 563 4421 161 480770 250692 199510 548
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 391 984347 32716 10471 64688 756
Odpisy 31 99033 86925 59816 64723 154
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 31 99033 86925 59816 64723 154
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 391 984347 32716 10471 64688 756
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00004 0470,00000,0000
Účtovný cash flow 401 963391 23078 05070 017100 319
Výsledok hospodárenia 359 994313 458-9 49454 99965 601
Výsledok hospodárenia po zdanení 359 994313 458-9 49454 99965 601
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 313 458-9 49454 999100 319-64 411
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 359 994313 458-9 49454 99965 601
Zisk pred zdanením 359 994313 458-9 49454 99965 601
Zmena EBIT 1,15-33,02-0,17260,5482-1,02
Účtovné závierky