AGROMINA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152013201220112009
Aktíva 24 5130,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,960,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 496,000,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 115 6880,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 6 8200,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 2550,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 2550,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 1 1600,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 6240,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 3 5390,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 2 8020,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -17 6930,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 1 0740,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 0130,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 0740,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,380,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,380,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 79,420,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 24,380,00000,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 28,290,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 52,590,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 16,420,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 22,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 8480,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 6240,00000,00000,00000,0000
EBITDA 14 6100,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 6100,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,390,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 4 2550,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,72180,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72180,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 2530,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 7 5240,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 5 0690,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 1 3280,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 11,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 33,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 97 0690,00000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 35 1840,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 9 5110,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 14 5060,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 4,600,00000,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 11,840,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 7,770,00000,00000,00000,0000
Obrat zásob 12,900,00000,00000,00000,0000
Odpisy 9 6300,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 8150,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 8150,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 7 1650,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 357,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 1210,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 1690,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,180,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92800,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 7 5240,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,420,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,250,00000,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 105,450,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 15 5850,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,83940,00000,00000,00000,0000
Služby 31 3970,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 5130,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 30 4880,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 112 6540,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 41 5240,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 71 1300,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 1600,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 420,360,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 17 6930,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 6 8200,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 4 9800,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 9800,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 5390,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 8020,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 6130,00000,00000,00000,0000
Zásoby 2 7270,00000,00000,00000,0000
Záväzky 6 8200,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 2 1210,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 4 6130,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,200,00000,00000,00000,0000