JMT Mobile, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 53 66352 7875 5620,00000,0000
Bankové úvery 15,000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,082,5927,000,00000,0000
Bežné bankové úvery 15,000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000148,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,65-1,43-0,88670,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,772,2023,050,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,93760,68850,03850,00000,0000
Celkové tržby 5 43545 9950,00000,00000,0000
Celkový dlh 25 96821 525206,000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -45 619-44 758-4 7490,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,6563-0,15090,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 63444 7584 7490,00000,0000
Čistý cash flow 45 63444 7584 7490,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 597-5 982-164,000,00000,0000
Čistý zisk -3 567-6 942-164,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -6 94232 848-160,000,00000,0000
Cudzie zdroje -27 695-31 262-5 3560,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,009 2960,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,4414,3330,420,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,153,1030,420,00000,0000
Doba obratu aktív 3 604987,36254,400,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 51,4414,3330,420,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000015,080,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 730381,149,420,00000,0000
EBIT v minulom roku -5 98242 144-160,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 597-5 982-164,000,00000,0000
EBITDA -2 3691 1822 8450,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 3691 1822 8450,00000,0000
Finančná páka 1,941,691,040,00000,0000
Finančné účty 45 63444 7584 7490,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5161-0,5922-0,96300,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51610,59220,96300,00000,0000
Hrubá marža 0,89050,18460,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 59740 6362 5860,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 766,00766,00665,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 25 76220 377206,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 7693 3170,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -236,900,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 10,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 595,0011 0224 9850,00000,0000
Obežný majetok 53 66352 7875 4140,00000,0000
Obrat aktív 0,10130,36971,430,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,10130,36971,470,00000,0000
Odpisy 0,00005 8462 7500,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00005 8462 7500,00000,0000
Osobné náklady 7 02913 8460,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 228,00230,00259,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 567-1 0962 5860,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,85040,84790,85380,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,451,630,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 8,400,97310,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,60080,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,68860,61330,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,68860,43121,090,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 8,402,290,59510,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 166,00166,00665,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,802,2327,000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6069-0,6985-1,130,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4 5630,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,93760,68850,03850,00000,0000
Pridaná hodnota 4 8408 4922 9950,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 22,7019,980,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,772,2023,050,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -10,9618,210,07240,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -10,9618,210,07240,00000,0000
Služby 595,004 0821 0760,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 53 66352 7875 5620,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00006 9403 9090,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 15,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 43539 3567 9800,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000019 8420,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 43519 5147 9800,00000,0000
Účtovný cash flow 45 63444 7584 7490,00000,0000
Úročený dlh 15,000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -259,700,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 27 69531 2625 3560,00000,0000
Všetky záväzky 25 96821 525206,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2 369-5 75295,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 369-5 75295,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 567-6 942-164,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 94232 848-160,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 607-5 982-164,000,00000,0000
Zásoby 7 2637 2630,00000,00000,0000
Záväzky 25 96821 525206,000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 3 7693 3170,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -2 607-5 982-164,000,00000,0000
Zmena EBIT 0,4341-0,14191,030,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000020 9300,00000,00000,0000