RG TRANS, s. r. o. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201220112009
Aktíva 654,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,080,00000,00000,0000
Celkový dlh 8 6390,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -465,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 465,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 465,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 31,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 31,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -5 5630,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 7 9850,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 226,180,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 782,660,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 226,180,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 16 8620,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10 3380,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -5 5630,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 31,000,00000,00000,0000
EBITDA 96,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 96,000,00000,00000,0000
Finančné účty 465,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 12,210,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -12,210,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 31,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 13,210,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 189,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 8 6390,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 187,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 654,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 65,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 31,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,71100,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,63100,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,520,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 17,170,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 13,210,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,080,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 118,000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 89,990,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 89,990,00000,00000,0000
Služby 187,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 654,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 305,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 305,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 465,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -7 9850,00000,00000,0000
Všetky záväzky 8 6390,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 96,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 96,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 31,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 5630,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 31,000,00000,00000,0000
Záväzky 8 6390,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 31,000,00000,00000,0000