CIC Group s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 38 7290,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,220,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,89130,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 18 2520,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -323,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 323,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 323,000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -327,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -327,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 14 9320,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -20 4770,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,600,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 137,380,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 9,600,00000,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 130,410,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 61,990,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,990,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 14 9320,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -327,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA -75,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -75,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,890,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 323,000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,52870,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52870,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -327,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 7060,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 17 4770,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 102 9080,00000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 99 9220,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 38 7290,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 2,660,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,660,00000,00000,00000,0000
Obrat zásob 2,800,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 252,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -327,000,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -63,400,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,89130,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -8,000,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -243,360,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -243,360,00000,00000,00000,0000
Služby 2 9860,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 7290,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 102 9000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 102 9000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 323,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 20 4770,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 18 2520,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -75,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -75,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -327,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 9320,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -327,000,00000,00000,00000,0000
Zásoby 35 7000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 18 2520,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -327,000,00000,00000,00000,0000