Renča, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201420122010
Aktíva 6 9500,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,410,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 6160,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6160,00000,0000
Čistý cash flow 6 6160,00000,0000
Cudzie zdroje -1 4990,00000,0000
Finančná páka 4,640,00000,0000
Finančné účty 6 6160,00000,0000
Materiál 21,000,00000,0000
Obežný majetok 6 9500,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95190,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 9500,00000,0000
Účtovný cash flow 6 6160,00000,0000
Vlastné imanie 1 4990,00000,0000
Zásoby 334,000,00000,0000