TRUCK SERVICES s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 58 37458 6910,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 291,00291,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,28-1,290,00000,00000,0000
Celkový dlh 262 111262 4170,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -99,00-109,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 99,00109,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -10,00109,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13,00-50 0560,00000,00000,0000
Čistý zisk -13,00-50 0560,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -50 056-67 8100,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 204 028204 0170,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000151 2210,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -50 056-64 5680,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13,00-50 0560,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-27 6260,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-27 6260,00000,00000,0000
Finančné účty 99,00109,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,503,480,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,50-3,480,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -13,00-27 6990,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,464,020,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 58 27558 5820,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 260 221236 1530,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00003 2420,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000570,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 58 37458 6910,00000,00000,0000
Odpisy 0,000022 3570,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000022 3570,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13,0073,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 597,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13,00-27 6990,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,0002-0,85290,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0002-0,85710,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 58 27558 2750,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20 4031 8720,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,494,470,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,28-1,290,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000-570,000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0002-0,85290,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-9,500,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-9,500,00000,00000,0000
Služby 0,0000570,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 58 37458 6910,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -10,00109,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -204 028-204 0170,00000,00000,0000
Všetky záväzky 262 111262 4170,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-49 9830,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-49 9830,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13,00-50 0560,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -50 056-67 8100,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13,00-50 0560,00000,00000,0000
Záväzky 262 111262 4170,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 597,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -13,00-50 0560,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00030,77520,00000,00000,0000