WEISS SAEBEL, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 0,00000,0000233 9160,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00000,65640,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,91680,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,0000-2,920,00000,0000
Celkový dlh 0,00000,0000355 5910,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,0000345 1500,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00004 8500,00000,0000
Čistý cash flow 0,00000,00004 8500,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-27 4730,00000,0000
Čistý zisk 0,00000,0000-27 4730,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,0000-67 6960,00000,0000
Cudzie zdroje 0,00000,0000121 6750,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000154,510,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,0000-67 6960,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-27 4730,00000,0000
EBITDA 0,00000,0000-27 2750,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-27 2750,00000,0000
Finančná páka 0,00000,0000-1,920,00000,0000
Finančné účty 0,00000,00004 8500,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,00000,52020,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,0000-0,52020,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-27 4760,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,0000350 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000228 3660,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00000,00005 2900,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,000012 4970,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,0000700,000,00000,0000
Obežný majetok 0,00000,0000233 2160,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000201,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-27 4730,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00000,65640,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,000025,090,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00001,500,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,00001,520,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,0000-2,920,00000,0000
Pridaná hodnota 0,00000,0000-12 4970,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-13,040,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-13,040,00000,0000
Služby 0,00000,000010 3250,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,0000233 9160,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00002 1720,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000350 0000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00000,00004 8500,00000,0000
Úročený dlh 0,00000,0000350 0000,00000,0000
Vlastné imanie 0,00000,0000-121 6750,00000,0000
Všetky záväzky 0,00000,0000355 5910,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-27 2750,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-27 2750,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-27 4730,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,0000-67 6960,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-27 4730,00000,0000
Záväzky 0,00000,0000355 5910,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-27 4730,00000,0000