Developa, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201520132012
Aktíva 6 6390,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 6,920,00000,0000
Celkový dlh 960,000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 6390,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6390,00000,0000
Čistý zisk -480,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,000,00000,0000
Cudzie zdroje -5 6790,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,0000
Finančná páka 1,170,00000,0000
Finančné účty 6 6390,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,85540,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85540,00000,0000
Krátkodobé záväzky 960,000,00000,0000
Obežný majetok 6 6390,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 6,920,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 6,920,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 6390,00000,0000
Vlastné imanie 5 6790,00000,0000
Všetky záväzky 960,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,000,00000,0000
Záväzky 960,000,00000,0000