E. a J. s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 631,001 17886,0086,000,0000
Bankové úvery 0,00000,00004,001,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00004,001,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,06-1,12-1,01-1,000,0000
Celkové tržby 0,00006 5506 0006 0500,0000
Celkový dlh 11 16211 35815 89720 2540,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -619,00-628,00-82,00-85,000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,85970,72620,73010,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 619,00628,0086,0086,000,0000
Čistý cash flow -9,00542,000,0000-137,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -351,006 1114 8374 8970,0000
Čistý zisk -351,005 6314 3574 4170,0000
Čistý zisk v minulom roku 5 6314 3574 4175 2380,0000
Cudzie zdroje 10 53110 18015 81120 1680,0000
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000030,650,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000030,650,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,000065,645,235,230,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000030,650,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000627,35960,741 2260,0000
EBIT v minulom roku 6 1114 8374 8975 7180,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -351,006 1114 8374 8970,0000
EBITDA -245,006 1754 9004 9500,0000
EBITDA marža 0,00000,94270,81670,81820,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -245,006 1754 9004 9500,0000
Finančné účty 619,00628,0086,0086,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 16,698,64183,85234,510,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -16,69-8,64-183,85-234,510,0000
Hrubá marža 0,00000,98470,81670,80990,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -351,006 1114 8374 8970,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 17,699,56183,64234,340,0000
Krátkodobé pohľadávky 12,00550,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 11 16011 25815 79320 1530,0000
Náklady na predaný tovar 6,00100,001 1001 1000,0000
Obežný majetok 631,001 17886,0086,000,0000
Obrat aktív 0,00005,5669,7769,770,0000
Obrat obežného majetku 0,00005,5669,7769,770,0000
Osobné náklady 239,00275,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 106,0064,0063,0053,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000100,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -351,005 6314 3574 4170,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0333-0,5531-0,2756-0,21900,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,55635,1956,2456,940,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,55635,1956,2456,940,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0333-0,6063-0,3080-0,24400,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98100,53311,00001,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -39,830,04260,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,025123,450,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,025123,450,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000550,000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 17018,780,0000-147,210,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 17,699,64184,85235,510,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,06-1,12-1,01-1,000,0000
Pridaná hodnota -6,006 4504 9004 9000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,55634,7850,6651,360,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0333-0,5531-0,2756-0,21900,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -45,561,843,244,090,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -45,561,843,244,090,0000
Služby 6,00100,001 1001 1000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 631,001 17886,0086,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00004,001,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00006 5506 0006 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00006 5506 0006 0000,0000
Účtovný cash flow -9,00542,000,0000-137,000,0000
Úročený dlh 0,00000,00004,001,00000,0000
Vlastné imanie -10 531-10 180-15 811-20 1680,0000
Všetky záväzky 11 16211 35815 89720 2540,0000
Výsledok hospodárenia -245,006 1754 9004 9500,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -245,006 1754 9004 9500,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -351,005 6314 3574 4170,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 6314 3574 4175 2380,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -351,006 1114 8374 8970,0000
Záväzky 11 16211 35815 89720 2540,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000100,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -351,006 1114 8374 8970,0000
Zmena EBIT -0,05741,260,98770,85640,0000