Scania Finance Slovak Republic s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 89 170 14987 236 19391 915 47388 425 34281 330 956
Bankové úvery 115,00102,0096,003 7291 485
Bežná likvidita III. stupeň 0,63530,62320,61310,63990,6761
Bežné bankové úvery 115,00102,0096,003 7291 485
Časové rozlíšenie aktív 492 040522 623496 617402 852312 929
Časové rozlíšenie pasív 247 407220 117348 702299 248444 850
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,126,718,159,039,79
Celkové tržby 46 139 17343 897 98948 335 48243 343 47352 176 847
Celkový dlh 76 441 33875 729 70281 554 63279 337 67573 387 413
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -201 197-126 036-255 976-401 061-208 770
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 201 312126 138256 072404 790210 255
Čistý cash flow 75 174-129 934-148 718194 535-18 638
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 779 5671 944 4901 989 7162 209 0072 185 053
Čistý zisk 1 195 0301 274 2351 223 7201 289 7241 166 878
Čistý zisk v minulom roku 1 274 2351 223 7201 289 7241 166 878928 388
Cudzie zdroje -12 481 404-11 286 374-10 012 139-8 788 419-7 498 693
Daň z príjmov 327 154343 962318 658363 764341 050
Daň z príjmov v minulom roku 343 962318 658363 764341 050279 132
Daň z príjmov z bežnej činnosti 327 154343 962318 658363 764341 050
Dlhodobé pohľadávky 35 897 20533 165 74435 895 90838 251 56135 757 015
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 212,89234,52206,98203,69152,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,964,533,093,072,67
Doba obratu aktív 853,94936,31821,58858,61681,29
Doba obratu pohľadávok 556,66590,49527,83575,11452,04
Doba obratu zásob 0,01140,00001,650,25391,63
Doba splácania záväzkov 433,25506,49428,35405,84274,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 343,22385,12347,64327,93230,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1,885,0037,2720,723,57
EBIT v minulom roku 1 944 4901 989 7162 209 0072 185 0532 022 075
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 779 5671 944 4901 989 7162 209 0072 185 053
EBITDA 13 452 60114 000 97513 206 47212 459 92012 050 439
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 452 60114 000 97513 206 47212 459 92012 050 439
Finančná páka 7,147,739,1810,0610,85
Finančné účty 201 312126 138256 072404 790210 255
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 25 893 01429 866 88723 847 41620 591 74625 312 171
Krátkodobé pohľadávky 22 230 98521 850 08623 156 42220 977 29718 206 546
Krátkodobé záväzky 35 840 05035 881 40638 893 21833 772 83627 497 075
Krytie dlhovej služby 26,7725,7716,6814,6710,83
Nákladové úroky 257 383326 293447 338555 519677 125
Nákladové úroky v minulom roku 326 293447 338555 519677 125814 555
Náklady na predaný tovar 31 145 29126 791 23134 070 21831 132 59837 291 744
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 30 194 23825 857 87333 140 80930 374 29336 617 305
Neobežný majetok 30 347 66231 571 60231 960 84928 367 71726 680 356
Obežný majetok 58 330 44755 141 96859 458 00759 654 77354 337 671
Obrat aktív 0,42740,38980,44430,42510,5357
Obrat neobežného majetku 1,261,081,281,331,63
Obrat obežného majetku 0,65340,61670,68680,63010,8019
Obrat zásob 31 9520,0000221,521 438223,47
Odpisy 12 894 49413 396 21112 769 33312 066 53211 729 646
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 447 2476 691 8386 390 9346 033 2665 864 823
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 447 2476 704 3736 378 3996 033 2665 864 823
Osobné náklady 414 210372 681372 617429 843409 086
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 8134 1443 7064 0503 972
Ostatné záväzky z obchodného styku 154 106286 903230 855126 345130 166
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 089 52414 670 44613 993 05313 356 25612 896 524
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 16,8219,4118,1115,0215,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,52360,52540,51340,51670,5174
Pohľadávky z obchodného styku 1 875 206421 962345 886316 552318 441
Pohotová likvidita II. stupeň 0,63520,62320,60930,63930,6703
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -166,0386,8667,32-45,18402,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85730,86810,88730,89720,9023
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,126,718,159,039,79
Pridaná hodnota 6 968 9417 234 3966 746 4636 457 4626 281 002
Primárna platobná neschopnosť 0,08310,83999,785,451,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,685,416,186,376,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,685,416,186,376,09
Služby 903 371923 613912 815741 046655 073
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 89 170 14987 236 19391 915 47388 425 34281 330 956
Spotreba materiálu… 47 6829 74516 59417 25919 366
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 115,00102,0096,003 7291 485
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 44 336 34541 942 20146 157 46041 657 99850 205 598
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 222 1137 935 0285 322 3254 067 9386 632 852
Tržby z predaja tovaru 30 255 48225 880 37933 139 78430 418 91836 652 937
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 858 7508 126 7947 695 3517 171 1426 919 809
Účtovný cash flow 75 174-129 934-148 718194 535-18 638
Úročený dlh 115,00102,0096,003 7291 485
Úrokové krytie 6,915,964,453,983,23
Vlastné imanie 12 481 40411 286 37410 012 1398 788 4197 498 693
Všetky záväzky 76 441 33875 729 70281 554 63279 337 67573 387 413
Výnosy budúcich období krátkodobé 245 062217 117344 406293 679435 726
Výsledok hospodárenia 535 231597 957421 241455 496352 198
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 535 231597 957421 241455 496352 198
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 195 0301 274 2351 223 7201 289 7241 166 878
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 274 2351 223 7201 289 7241 166 878928 388
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 522 1841 618 1971 542 3781 653 4881 507 928
Zásoby 945,000,0000149 60521 125163 855
Záväzky 76 441 33875 729 70281 554 63279 337 67573 387 413
Záväzky z obchodného styku 155 827354 4173 384 0791 724 490357 863
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 1 72167 5143 153 2241 598 145227 697
Zisk pred zdanením 1 522 1841 618 1971 542 3781 653 4881 507 928
Zmena EBIT 0,91520,97730,90071,011,08
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 244 9897 941 8355 338 2234 005 8306 601 447
Účtovné závierky