RASCH s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 6 9249 5150,00000,00000,0000
Bankové úvery 4,000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 8,5514,010,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 4,000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 16,00170,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3025-0,98870,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,2513,740,00000,00000,0000
Celkové tržby 1 5700,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 917,00690,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 904-8 7250,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,790,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 9088 7250,00000,00000,0000
Čistý cash flow -1 8178 7250,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 338-54,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -2 818-54,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -54,00108,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 007-8 8250,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 34,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 1 845543,670,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000074,310,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 214,7436,280,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -20,00108,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 338-54,000,00000,00000,0000
EBITDA -1 4861 4610,00000,00000,0000
EBITDA marža -0,94650,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 4861 4610,00000,00000,0000
Finančná páka 1,151,080,00000,00000,0000
Finančné účty 6 9088 7250,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8676-0,92750,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86760,92750,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 2971 0650,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 806,00635,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 1213 1190,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,0000620,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 6 9088 7250,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,19790,67140,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,000010,300,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,19830,73210,00000,00000,0000
Odpisy 442,00776,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 221,00776,000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 221,000,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 716,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 211,00396,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 45,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 376722,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99770,91700,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,95340,00000,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,160,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,050,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,050,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,64854,210,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,331,370,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 8,5514,010,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,31-1,010,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -751,003 2690,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 8,5313,740,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,61710,47230,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,61710,47230,00000,00000,0000
Služby 918,001 0830,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 9249 5150,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 2032 0360,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 5706 3880,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 200,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 3706 3880,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -1 8178 7250,00000,00000,0000
Úročený dlh 4,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 0078 8250,00000,00000,0000
Všetky záväzky 917,00690,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2 127376,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 127376,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 818-54,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -54,00108,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 338-20,000,00000,00000,0000
Záväzky 917,00690,000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 45,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -2 338-20,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 116,90-0,50000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 399,00309,000,00000,00000,0000