Carpisa, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 11 11411 7490,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000059,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,87290,80090,00000,00000,0000
Celkové tržby 0,00007 5000,00000,00000,0000
Celkový dlh 5 1805 2250,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -554,00-1 1300,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 554,001 1300,00000,00000,0000
Čistý cash flow -576,00-150,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -110,002 2090,00000,00000,0000
Čistý zisk -590,001 7130,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 713699,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -5 934-6 5240,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,00496,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 496,00209,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00496,000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000571,780,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000254,280,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 209908,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -110,002 2090,00000,00000,0000
EBITDA -59,002 3170,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -59,002 3170,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -4,360,22450,00000,00000,0000
Finančná páka 1,871,800,00000,00000,0000
Finančné účty 554,001 1300,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5339-0,55530,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53390,55530,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -110,002 2090,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 5 1805 2250,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 59,005 0510,00000,00000,0000
Neobežný majetok 10 56010 5600,00000,00000,0000
Obežný majetok 554,001 1300,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00000,63840,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,71020,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00006,640,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 51,00108,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000029,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -590,001 7130,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,3043,490,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,87290,80090,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -59,002 4490,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -87,802,260,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -87,802,260,00000,00000,0000
Služby 0,00004 6550,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 11411 7490,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 59,00396,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000010 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00002 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00007 5000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -576,00-150,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 9346 5240,00000,00000,0000
Všetky záväzky 5 1805 2250,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -59,002 3170,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -59,002 3170,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -590,001 7130,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 713699,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -110,002 2090,00000,00000,0000
Záväzky 5 1805 2250,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,000029,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -110,002 2090,00000,00000,0000
Zmena EBIT -0,04982,430,00000,00000,0000