PRATO IS s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 33 50433 50429 01429 01443 246
Bankové úvery 0,00000,000015,0015,000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,000015,0015,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,125,124,094,09-3,18
Celkové tržby 0,00000,00000,0000559,000,0000
Celkový dlh 28 02928 02923 31923 31963 111
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4,00-4,0015,0015,00-6 152
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,0000-1,690,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4,004,000,00000,00006 152
Čistý cash flow 4,004,000,00000,00006 152
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-220,000,0000-944,00-7 140
Čistý zisk 0,0000-220,000,0000-944,00-7 140
Čistý zisk v minulom roku -220,000,00000,0000-1 036-7 879
Cudzie zdroje -5 475-5 475-5 695-5 69519 865
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000117,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000107,78
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,0000919,86
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000117,20
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 165
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,00001 339
EBIT v minulom roku -220,000,00000,0000-1 036-7 879
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-220,000,0000-944,00-7 140
EBITDA 0,0000-169,000,0000437,00-3 281
EBITDA marža 0,00000,00000,00000,78180,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-169,000,0000437,00-3 281
Finančná páka 6,126,125,095,09-2,18
Finančné účty 4,004,000,00000,00006 152
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-220,000,0000341,00-3 367
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83660,83660,80320,80321,46
Krátkodobé pohľadávky 960,00960,000,00000,00005 510
Krátkodobé záväzky 28 02928 02923 30423 30462 964
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 5251 5250,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000169,000,00000,000019 720
Neobežný majetok 32 54032 54029 01429 01431 584
Obežný majetok 964,00964,000,00000,000011 662
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00000,5433
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,00001,47
Odpisy 0,00000,00000,00001 2853 773
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00001 2853 773
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000051,000,000096,0086,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-220,000,0000341,00-3 367
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,0000-0,6785
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00005 067
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 369-1 3690,00000,00003,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83660,83660,80370,80371,46
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,125,124,094,09-3,18
Pridaná hodnota 0,0000-169,000,00000,0000-2 560
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-165,850,000053,36-19,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-165,850,000053,36-19,24
Služby 0,0000169,000,00000,000011 356
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 50433 50429 01429 01443 246
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,00008 364
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000015,0015,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000017 160
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,000017 160
Účtovný cash flow 4,004,000,00000,00006 152
Úročený dlh 0,00000,000015,0015,000,0000
Vlastné imanie 5 4755 4755 6955 695-19 865
Všetky záväzky 28 02928 02923 31923 31963 111
Výsledok hospodárenia 0,0000-169,000,0000-848,00-7 054
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-169,000,0000-848,00-7 054
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-220,000,0000-944,00-7 140
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -220,000,00000,0000-1 036-7 879
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-220,000,0000-944,00-7 140
Záväzky 28 02928 02923 31923 31963 111
Záväzky z obchodného styku 1 5251 5250,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-220,000,0000-944,00-7 140
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,91120,9062