Rusticana BB, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 0,000016 3470,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00003 0140,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,150,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,0000127 3200,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-2 7260,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00002 7260,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00002 7260,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,000030 5490,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,000030 5380,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-2 1160,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000110 9730,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00005 0040,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,000023,590,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00007,480,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 0,000011,180,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000239,460,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000139,210,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-1 8610,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,000030 5490,00000,00000,0000
EBITDA 0,000034 6510,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,000034 6510,00000,00000,0000
Finančné účty 0,00002 7260,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00006,790,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-6,790,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,000034 0910,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00005,900,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000177,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,000096 4730,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00003 1500,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,000011,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000255,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000147 0500,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000086 0880,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00002 7900,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,000010 5430,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,000015,470,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,000090,660,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,000023,990,00000,00000,0000
Obrat zásob 0,000032,660,00000,00000,0000
Odpisy 0,00003 5420,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00003 5420,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000560,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,000034 0800,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,00001,870,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00001,870,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,72020,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,000029,900,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000177,000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,000040,710,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000247,820,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00007,790,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,150,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000105 9050,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,00001,870,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00003,670,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00003,670,00000,00000,0000
Služby 0,000029 1890,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000016 3470,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,000031 7730,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000252 9550,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000227 0750,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000025 8800,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00002 7260,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00002 7770,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,0000-110 9730,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,0000127 3200,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,000031 1090,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,000031 1090,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,000030 5380,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-2 1160,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,000030 5380,00000,00000,0000
Zásoby 0,00002 6360,00000,00000,0000
Záväzky 0,0000127 3200,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,000030 5380,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,0000-16,420,00000,00000,0000