24 CLUB s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 0,00009 0960,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-9 0960,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00009 0960,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00009 0960,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000-9 0960,00000,00000,0000
Finančná páka 0,00001,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 0,00009 0960,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00001,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,00009 0960,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00001,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00009 0960,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00009 0960,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,00009 0960,00000,00000,0000