I.G. Rail, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 896 3913 476 1792 854 5053 401 5701 623 345
Bežná likvidita III. stupeň 0,43910,34850,53190,61780,1269
Časové rozlíšenie aktív 4 9283 2991 3334 0082 098
Časové rozlíšenie pasív 486,00587,001 15748 8831 771
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 14,8911,398,314,23-3,95
Celkové tržby 1 845 781944 750590 984403 995586 949
Celkový dlh 4 587 8133 195 1452 546 8022 712 0572 170 412
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 653 408607 763175 06726 32329 878
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -5 0971 8987 173177,00122,00
Čistý cash flow -6 995-5 2756 99655,00-425,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 192 042130 361144 468136 841106 830
Čistý zisk 88 09260 44786 54681 86274 821
Čistý zisk v minulom roku 60 44786 54681 86274 82194 536
Cudzie zdroje -308 092-280 447-306 546-640 630548 838
Daň z príjmov 33 61221 70027 69827 35613 145
Daň z príjmov v minulom roku 21 70027 69827 35613 1455 307
Daň z príjmov z bežnej činnosti 33 61221 70027 69827 35613 145
Dlhodobé pohľadávky 52 4290,0000200 000400 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 249,21419,74690,421 210176,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 247,19418,00685,091 207175,47
Doba obratu aktív 1 0162 0591 8803 1071 094
Doba obratu pohľadávok 260,08419,74822,171 576176,15
Doba obratu zásob 152,661,643,910,00000,0969
Doba splácania záväzkov 52 70126 18577 4410,00003 305
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 435,79851,941 1881 8971 379
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 11 2041 0049 4040,0000896,22
EBIT v minulom roku 130 361144 468136 841106 830121 112
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 192 042130 361144 468136 841106 830
EBITDA 1 031 516553 390572 041481 848281 136
EBITDA marža 0,55890,58580,96791,190,4790
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 031 516553 390572 041481 848281 136
Finančná páka 15,8912,409,315,31-2,96
Finančné účty -5 0971 8987 173177,00122,00
Hrubá marža 0,54620,56550,81690,84730,3040
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 131 2821 188 549629 085489 606365 491
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42910,41370,63180,61041,26
Krátkodobé finančné výpomoci 648 311609 661182 24026 50030 000
Krátkodobé pohľadávky 1 201 454708 5151 048 1551 325 053261 277
Krátkodobé záväzky 2 100 9711 438 0501 803 4212 076 3012 045 759
Krytie dlhovej služby 14,6711,4818,936,4314,90
Materiál 6 08690,0091,0016,0060,00
Nákladové úroky 70 33848 21430 22427 62318 864
Nákladové úroky v minulom roku 48 21430 22427 62318 86421 269
Náklady na predaný tovar 751 47881 81471 31857 271362 996
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 55120 0458 5000,0000225 905
Neobežný majetok 3 636 5912 762 3771 597 7531 672 3161 359 788
Obežný majetok 1 254 872710 5031 255 4191 725 246261 459
Obrat obežného majetku 1,400,86710,44140,23162,07
Obrat zásob 2,39222,7293,410,00003 765
Odpisy 840 628586 972434 130356 938237 806
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 420 314293 486217 065178 469118 903
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 420 314293 486217 065178 469118 903
Osobné náklady 374 647103 26476 11711 8563 837
Ostatné náklady na finančnú činnosť 912,00307,00252,00408,00543,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 446 67555 151218 995562 173554 689
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 928 720647 419520 676438 800312 627
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 69,2926,6556,800,00000,7897
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,695,176,3428,8746,50
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,82960,77410,94620,92810,7383
Pohľadávky z obchodného styku 1 191 706705 5671 040 0581 321 701260 269
Pohotová likvidita II. stupeň 0,43690,34840,53180,61780,1268
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 44,0453,17-43,82-11 648-1 291
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93700,91920,89220,79731,34
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 14,8911,398,314,23-3,95
Pridaná hodnota 1 008 209534 294482 800342 292178 403
Primárna platobná neschopnosť 0,37480,07820,21060,42532,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,455,774,455,637,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,455,774,455,637,72
Služby 523 73352 57855 82849 859136 220
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 896 3913 476 1792 854 5053 401 5701 623 345
Spotreba materiálu… 213 1949 1916 9907 412871,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 648 311609 661182 24026 50030 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 810 026933 841582 7662 003 646583 848
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00001 600 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 50 339317 73328 6484 08342 449
Tržby z predaja tovaru 10 22718 6508 5020,0000227 023
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 749 460597 458545 616399 563314 376
Účtovný cash flow -6 995-5 2756 99655,00-425,00
Úročený dlh 648 311609 661182 24026 50030 000
Úrokové krytie 2,732,704,784,955,66
Vlastné imanie 308 092280 447306 546640 630-548 838
Všetky záväzky 4 587 8133 195 1452 546 8022 712 0572 170 412
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,000047 3430,0000
Výsledok hospodárenia 186 484124 865144 719128 99370 263
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 186 484124 865144 719128 99370 263
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 88 09260 44786 54681 86274 821
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 60 44786 54681 86274 82194 536
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 121 70482 147114 244109 21887 966
Zásoby 6 08690,0091,0016,0060,00
Záväzky 4 587 8133 195 1452 546 8022 712 0572 170 412
Záväzky z obchodného styku 446 67555 151218 995562 173554 689
Zisk pred zdanením 121 70482 147114 244109 21887 966
Zmena EBIT 1,470,90241,061,280,8821
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 54 743159 28621 8400,000015 516