OZO - LM, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 62 27261 36161 40759 17136 692
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,761,521,431,250,3329
Celkový dlh 39 72737 00736 11532 8939 164
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 2723 8263 2601 5281 307
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 928,0017,0063,00151,00172,00
Čistý cash flow 928,0017,0063,00151,00172,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 699-458,00-506,00-141,00-604,00
Čistý zisk -1 809-938,00-986,00-621,00-604,00
Čistý zisk v minulom roku -938,00-986,00-621,00-629,00-1 523
Cudzie zdroje -22 545-24 354-25 292-26 278-27 528
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 15 50015 50015 50015 50015 500
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00004 920
EBIT v minulom roku -458,00-506,00-141,00-149,00-1 523
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 699-458,00-506,00-141,00-604,00
EBITDA -1 589-372,00-398,000,0000-533,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 589-372,00-398,000,0000-533,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,05-0,9486-3,400,0000
Finančná páka 2,762,522,432,251,33
Finančné účty 928,0017,0063,00151,00172,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3620-0,3969-0,4119-0,4441-0,7502
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,36200,39690,41190,44410,7502
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 699-458,00-506,00-141,00-604,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12890,53230,52590,51910,1958
Krátkodobé finančné výpomoci 3 2003 8433 3231 6791 479
Krátkodobé pohľadávky 9,009,009,009,009,00
Krátkodobé záväzky 8 02432 66432 29230 7147 185
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 0248 0247 6527 2540,0000
Krytie dlhovej služby -14,450,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 110,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 565372,00398,000,0000533,00
Neobežný majetok 45 83545 83545 83543 51121 011
Obežný majetok 16 43715 52615 57215 66015 681
Ostatné náklady na finančnú činnosť 110,0086,00108,00141,0071,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 809-938,00-986,00-621,00-604,00
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -24,29-1 433-401,46-174,03-160,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,440,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63800,60310,58810,55590,2498
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,761,521,431,250,3329
Pridaná hodnota -1 565-372,00-398,000,0000-533,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -25,00-99,48-90,740,0000-17,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -25,00-99,48-90,740,0000-17,19
Služby 1 565372,00398,000,0000533,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 62 27261 36161 40759 17136 692
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 2003 8433 3231 6791 479
Účtovný cash flow 928,0017,0063,00151,00172,00
Úročený dlh 3 2003 8433 3231 6791 479
Úrokové krytie -15,450,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 22 54524 35425 29226 27827 528
Všetky záväzky 39 72737 00736 11532 8939 164
Výsledok hospodárenia -1 589-372,00-398,000,0000-533,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 589-372,00-398,000,0000-533,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 809-938,00-986,00-621,00-604,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -938,00-986,00-621,00-629,00-1 523
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 809-458,00-506,00-141,00-604,00
Záväzky 39 72737 00736 11532 8939 164
Záväzky z obchodného styku 8 0248 0247 6527 2540,0000
Zisk pred zdanením -1 809-458,00-506,00-141,00-604,00
Zmena EBIT 3,710,90513,590,94630,3966