Artactive Media, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2016201520122011
Aktíva 125 152687 7380,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,30190,79860,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,40-4,630,00000,0000
Celkové tržby 81 274688 8160,00000,0000
Celkový dlh 435 869877 1720,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 761-21 0140,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,41-0,17330,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 76121 0140,00000,0000
Čistý cash flow 20 76121 0140,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -113 747-116 4550,00000,0000
Čistý zisk -114 579-119 3770,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -119 37742 7960,00000,0000
Cudzie zdroje 310 717189 4340,00000,0000
Daň z príjmov 800,002 8800,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 800,002 8800,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 156332,000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 155332,000,00000,0000
Doba obratu aktív 689,27350,380,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 1 156332,000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000082 5620,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 237429,160,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000065 6660,00000,0000
EBIT v minulom roku -116 45543 7560,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -113 747-116 4550,00000,0000
EBITDA -122 678-100 7680,00000,0000
EBITDA marža -1,51-0,14630,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -122 678-100 7680,00000,0000
Finančná páka -0,4028-3,630,00000,0000
Finančné účty 20 76121 0140,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,480,27540,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,48-0,27540,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -92 914-99 5740,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,251,220,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 209 829651 6600,00000,0000
Krátkodobé záväzky 406 266842 3610,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 233 629669 9710,00000,0000
Krytie dlhovej služby -3 834-2 3990,00000,0000
Nákladové úroky 32,0042,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 42,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 73 830769 8590,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00003 7240,00000,0000
Neobežný majetok 2 50015 0640,00000,0000
Obežný majetok 122 652672 6740,00000,0000
Obrat aktív 0,52951,040,00000,0000
Obrat neobežného majetku 26,5147,560,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,54031,070,00000,0000
Odpisy 0,00006 8230,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00006 8230,00000,0000
Osobné náklady 5 6496 6750,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 236,001 3640,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -114 579-112 5540,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,36880,63020,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,9089-0,16930,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,9089-0,16930,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,40460,75320,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,7476-0,12490,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-14,350,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,34-8,000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,34-3,960,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 209 674651 6600,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56760,79860,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 14,979,010,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 648,78500,330,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,481,280,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,40-4,630,00000,0000
Pridaná hodnota -7 556-53 4300,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,111,030,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,9155-0,17360,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,36880,63020,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,55-8,700,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,55-8,700,00000,0000
Služby 72 826756 1270,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 125 152687 7380,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 00410 0080,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 81 274717 7080,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 0001 2790,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00002 9800,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 66 274713 4490,00000,0000
Účtovný cash flow 20 76121 0140,00000,0000
Úrokové krytie -3 555-2 7730,00000,0000
Vlastné imanie -310 717-189 4340,00000,0000
Všetky záväzky 435 869877 1720,00000,0000
Výsledok hospodárenia -113 511-115 0770,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -113 511-115 0770,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -114 579-119 3770,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -119 37742 7960,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -113 779-116 4970,00000,0000
Zásoby -107 9380,00000,00000,0000
Záväzky 435 869877 1720,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 233 629669 9710,00000,0000
Zisk pred zdanením -113 779-116 4970,00000,0000
Zmena EBIT 0,9767-2,660,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 8338 7650,00000,0000