GSL - Co, s. r. o. v reštrukturalizácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420122011
Aktíva 4 065 2912 591 0352 424 8640,00000,0000
Aktivácia 471 7120,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 272 343308 964394 8640,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,60180,39010,31790,00000,0000
Bežné bankové úvery 272 343308 964394 8640,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 8172 668989,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -9,57-5,91-6,040,00000,0000
Celkové tržby 4 428 9422 699 2801 985 1200,00000,0000
Celkový dlh 4 539 8763 118 7592 905 6130,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 269 848307 126432 7090,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 4951 8382 1550,00000,0000
Čistý cash flow 30 657-317,00-6 6500,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 41 40351 781-461 9990,00000,0000
Čistý zisk 55 611211,00-490 4940,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 7 482-490 4943 4100,00000,0000
Cudzie zdroje 474 585527 724480 7490,00000,0000
Daň z príjmov -32 51527 569-1 4890,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 28 159-1 48910 3380,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -32 51527 569-1 4890,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 205,95123,67146,120,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 168,9486,72122,420,00000,0000
Doba obratu aktív 379,42386,96476,680,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 205,95123,67146,120,00000,0000
Doba obratu zásob 100,441 57211 4000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 901,4312 094177 8270,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 392,09408,92471,110,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 752,229 325139 1750,00000,0000
EBIT v minulom roku 59 642-461 99940 7700,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 41 40351 781-461 9990,00000,0000
EBITDA 225 772378 496-270 8710,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 225 772378 496-270 8710,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -1,410,99240,00300,00000,0000
Finančná páka -8,57-4,91-5,040,00000,0000
Finančné účty 32 4951 8382 1550,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 419 356409 72295 4310,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,031,060,98830,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 30 0000,000040 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 206 677828 093743 2860,00000,0000
Krátkodobé záväzky 4 201 0292 738 0522 396 5190,00000,0000
Krytie dlhovej služby 12,3315,77-9,030,00000,0000
Materiál 255 577189 993148 5340,00000,0000
Nákladové úroky 18 30724 00129 9840,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 24 00129 98427 0220,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 526 9231 985 6272 062 0370,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 701 05182 6344 9190,00000,0000
Neobežný majetok 1 355 2201 402 4651 524 7950,00000,0000
Obežný majetok 2 707 2541 185 902899 0800,00000,0000
Obrat aktív 0,96200,94320,76570,00000,0000
Obrat neobežného majetku 2,891,741,220,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,442,062,070,00000,0000
Obrat zásob 3,630,23210,03200,00000,0000
Odpisy 269 948353 144300 4860,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 134 974176 766150 2430,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 134 974176 378150 2430,00000,0000
Osobné náklady 263 899252 367227 5090,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 4165 1863 5600,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000031 64616,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 325 559353 355-190 0080,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,3229-0,001010,690,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,3050-0,3522-16,300,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68750,5506-1,110,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,22565,55-41,730,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,451,82-0,90230,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71900,7569-0,38880,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 810 042580 675622 7380,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 15,48-1 665-72,290,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,67-0,0132-0,22180,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,121,201,200,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -9,57-5,91-6,040,00000,0000
Pridaná hodnota 383 829458 339-205 2900,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,943,643,010,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1172-0,00041,020,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 20,118,24-10,730,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 20,118,24-10,730,00000,0000
Služby 867 002999 772813 8280,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 065 2912 591 0352 424 8640,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 374 0881 146 1411 068 1350,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 302 343308 964434 8640,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 010 7522 446 3492 041 6700,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 100 0002 383184 9230,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 857 548281 36266 5980,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 053 2042 162 6041 790 1490,00000,0000
Účtovný cash flow 30 657-317,00-6 6500,00000,0000
Úročený dlh 302 343308 964434 8640,00000,0000
Úrokové krytie 2,262,16-15,410,00000,0000
Vlastné imanie -474 585-527 724-480 7490,00000,0000
Všetky záväzky 4 539 8763 118 7592 905 6130,00000,0000
Výsledok hospodárenia 47 82425 300-458 4320,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 47 82425 300-458 4320,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 55 611211,00-490 4940,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 482-490 4943 4100,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 09627 780-491 9830,00000,0000
Zásoby 468 082355 971153 6390,00000,0000
Záväzky 4 539 8763 118 7592 905 6130,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 3 505 6732 111 0991 875 6150,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 505 6732 111 0991 875 6150,00000,0000
Zisk pred zdanením 23 09627 780-491 9830,00000,0000
Zmena EBIT 0,6942-0,1121-11,330,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -56 494242 920-175 1550,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -56 494242 920-175 1550,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 0002 43571 9980,00000,0000