super s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220102009
Aktíva 230 876173 8690,00000,00000,0000
Bankové úvery 7 0847 0620,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,88450,87000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 7 0847 0620,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00003,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,46620,92050,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -11,26-14,220,00000,00000,0000
Celkové tržby 14 8000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 253 381187 0190,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 37 78736 1510,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 49112 1050,00000,00000,0000
Čistý cash flow 10 49112 1050,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 769-5 9080,00000,00000,0000
Čistý zisk 1 764-6 2650,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -11 119-463,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 22 50513 1500,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5 269340,790,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2 26264,960,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 5 694393,450,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 5 269340,790,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000303,040,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5 058314,010,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -10 867370,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 769-5 9080,00000,00000,0000
EBITDA 6 882-4 9270,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 882-4 9270,00000,00000,0000
Finančná páka -10,26-13,220,00000,00000,0000
Finančné účty 10 49112 1050,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 385-5 9080,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,88840,79810,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 41 19441 1940,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 213 635150 5970,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 205 103138 7630,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 104 2370,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 152,93-13,800,00000,00000,0000
Nákladové úroky 45,00357,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 252,00833,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 7 734167 1370,00000,00000,0000
Neobežný majetok 6 75011 1640,00000,00000,0000
Obežný majetok 224 126162 7020,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,06410,92770,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 2,1914,450,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,06600,99140,00000,00000,0000
Odpisy 3 6160,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 6160,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 497,00981,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 380-6 2650,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,70890,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,950,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,70890,07500,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 91 73928 7080,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,88450,87000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,151,090,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 233,1333,910,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,101,080,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -11,26-14,220,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 7 066-5 8400,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,140,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 36,82-37,960,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 36,82-37,960,00000,00000,0000
Služby 6 783164 9550,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 230 876173 8690,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 951,002 1820,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 48 27848 2560,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 800161 2970,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 800161 2970,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 10 49112 1050,00000,00000,0000
Úročený dlh 48 27848 2560,00000,00000,0000
Úrokové krytie 61,53-16,550,00000,00000,0000
Vlastné imanie -22 505-13 1500,00000,00000,0000
Všetky záväzky 253 381187 0190,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 3 266-4 9270,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 266-4 9270,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 764-6 2650,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11 119-463,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 724-6 2650,00000,00000,0000
Záväzky 253 381187 0190,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 104 2370,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 724-6 2650,00000,00000,0000
Zmena EBIT -0,2548-15,970,00000,00000,0000