W.T.I.-company s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 286 100286 1000,00000,00000,0000
Bankové úvery 6 3420,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,201,200,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,954,950,00000,00000,0000
Celkový dlh 238 026238 0260,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 092-3 2500,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 2503 2500,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00003 2500,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00005 6120,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,00005 6120,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 5 612-5 8470,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -48 074-48 0740,00000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 6 3420,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 6 3420,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00009 3460,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00009 3460,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00009 7590,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00009 3460,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00002 914 7640,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00007 9000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 5 612-5 7260,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00005 6120,00000,00000,0000
EBITDA 0,000010 6710,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,000010 6710,00000,00000,0000
Finančná páka 5,955,950,00000,00000,0000
Finančné účty 3 2503 2500,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,000010 0520,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,80950,80950,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 273 970273 9700,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 231 584231 5840,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000121,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000029,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 8 8808 8800,00000,00000,0000
Obežný majetok 277 220277 2200,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00001,200,00000,00000,0000
Odpisy 0,00004 4400,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00004 4400,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000619,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 230 4410,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,000010 0520,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000367,970,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00002,400,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 273 970273 9700,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,201,200,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-14,790,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83200,83200,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,954,950,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,000010 6710,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,84110,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,000022,310,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,000022,310,00000,00000,0000
Služby 0,000029,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 286 100286 1000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 3420,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000010 7000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000010 7000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00003 2500,00000,00000,0000
Úročený dlh 6 3420,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 48 07448 0740,00000,00000,0000
Všetky záväzky 238 026238 0260,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00006 2310,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00006 2310,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00005 6120,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 612-5 8470,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00005 6120,00000,00000,0000
Záväzky 238 026238 0260,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 230 4410,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00005 6120,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,0000-0,98010,00000,00000,0000