SELEKTA s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 27 25431 07634 70038 74440 709
Bežná likvidita III. stupeň 0,8799-463,8217,2526,9144,25
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,33-0,9978-1,06-1,04-1,02
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8799-463,8217,2526,9144,25
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -8,33-0,00220,06160,03950,0240
Celkový dlh 30 973-67,002 0121 474954,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 254-31 076-34 700-38 744-40 709
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 25431 07634 70038 74440 709
Čistý cash flow 27 25431 07634 70038 74440 709
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 719-1 545-4 101-2 004-596,00
Čistý zisk -3 719-1 545-4 582-2 485-1 077
Čistý zisk v minulom roku -1 545-4 582-2 485-1 077-1 077
Cudzie zdroje 3 719-31 143-32 688-37 270-39 755
Daň z príjmov 0,00000,0000481,00481,00481,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000481,00481,00481,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000481,00481,00481,00
EBIT v minulom roku -1 545-4 101-2 004-596,00-597,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 719-1 545-4 101-2 004-596,00
EBITDA -3 319-1 194-3 503-1 4080,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 319-1 194-3 503-1 4080,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,1173-0,2400-0,8070
Finančná páka -7,330,99781,061,041,02
Finančné účty 27 25431 07634 70038 74440 709
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,1365-1,00-0,9420-0,9620-0,9766
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,13651,000,94200,96200,9766
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 719-1 545-4 103-2 008-600,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,14-0,00220,05800,03720,0226
Krátkodobé záväzky 30 973-67,002 0121 440920,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -204,00-102,001 4970,0000-40,00
Náklady na predaný tovar 3 3191 1943 5031 4080,0000
Obežný majetok 27 25431 07634 70038 74440 709
Ostatné náklady na finančnú činnosť 400,00351,00600,00600,00600,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 719-1 545-4 582-2 485-1 077
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,0000-0,0496-0,1402-0,0667-0,0271
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,0000-0,0496-0,1255-0,0537-0,0150
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,8799-463,8217,2526,9144,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,1365-1,00-0,9420-0,9620-0,9766
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,14-0,00220,05800,03800,0234
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -8,33-0,00220,06160,03950,0240
Pridaná hodnota -3 319-1 194-3 503-1 4080,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,0000-0,0496-0,1402-0,0667-0,0271
Rýchla likvidita I. stupeň 0,8799-463,8217,2526,9144,25
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,330,0561-0,5744-1,050,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,330,0561-0,5744-1,050,0000
Služby 3 3191 1943 5031 4080,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 25431 07634 70038 74440 709
Účtovný cash flow 27 25431 07634 70038 74440 709
Vlastné imanie -3 71931 14332 68837 27039 755
Všetky záväzky 30 973-67,002 0121 474954,00
Výsledok hospodárenia -3 319-1 194-3 503-1 4080,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 319-1 194-3 503-1 4080,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 719-1 545-4 582-2 485-1 077
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 545-4 582-2 485-1 077-1 077
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 719-1 545-4 101-2 004-596,00
Záväzky 30 973-67,002 0121 474954,00
Záväzky z obchodného styku -204,00-102,001 4970,0000-40,00
Zisk pred zdanením -3 719-1 545-4 101-2 004-596,00
Zmena EBIT 2,410,37672,053,360,9983