3PReal s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 1 9670,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,700,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 384,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -161,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 161,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 161,000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 1560,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 1 1560,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 378,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -1 5830,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,200,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,200,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 44,870,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 41,200,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 8,860,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,870,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 378,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 1560,00000,00000,00000,0000
EBITDA 1 7920,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 7920,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,240,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 161,000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,80480,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80480,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 4990,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 8060,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 345,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 14 2080,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 9670,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 8,130,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 8,130,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 293,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 1560,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,73030,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,58770,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,58770,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,71270,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 8060,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,700,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,830,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 1 7920,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,58770,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,73030,00000,00000,00000,0000
Služby 13 3970,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 9670,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 811,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 0000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 161,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 5830,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 384,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 7920,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 7920,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 1560,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 378,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 5010,00000,00000,00000,0000
Záväzky 384,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 5010,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 3,060,00000,00000,00000,0000