ABM - STAVING, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201220112010
Aktíva 912 8370,00000,00000,0000
Bankové úvery 9 6320,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,99780,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 9 6320,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -439,860,00000,00000,0000
Celkový dlh 914 9170,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 9 5800,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 52,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 52,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 6280,00000,00000,0000
Čistý zisk 9 9530,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -12 6080,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 2 0800,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 440,060,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 440,060,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 440,090,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 440,060,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 442,860,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 436,400,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -11 3020,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 6280,00000,00000,0000
EBITDA 10 8240,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 8240,00000,00000,0000
Finančná páka -438,860,00000,00000,0000
Finančné účty 52,000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 6280,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,99160,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 912 7850,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 905 1790,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 16,040,00000,00000,0000
Nákladové úroky 675,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 3060,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 746 0340,00000,00000,0000
Obežný majetok 912 8370,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,82940,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,82940,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 196,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 9530,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,320,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,390,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 912 7850,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99780,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 40,000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -439,860,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 11 0540,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -4,790,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 84,530,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 84,530,00000,00000,0000
Služby 743 9360,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 912 8370,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 2 0980,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 6320,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 757 0880,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 757 0880,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 52,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 9 6320,00000,00000,0000
Úrokové krytie 15,750,00000,00000,0000
Vlastné imanie -2 0800,00000,00000,0000
Všetky záväzky 914 9170,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 10 8240,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 8240,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 9530,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -12 6080,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 9530,00000,00000,0000
Záväzky 914 9170,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 9 9530,00000,00000,0000
Zmena EBIT -0,94040,00000,00000,0000