AMBO, s.r.o. v konkurze

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 0,00003 3740,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000010,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,080,00000,00000,0000
Celkové tržby 3 6540,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 42 23843 7600,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-142,000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,51420,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000142,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -142,00142,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 398-23 6710,00000,00000,0000
Čistý zisk -1 879-23 6710,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -23 6710,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 42 23840 3860,00000,00000,0000
Daň z príjmov 481,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 481,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,58290,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,000059,590,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,58290,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 0,000021,980,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 56 472592,250,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000771,370,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 4060,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -23 6710,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 398-23 6710,00000,00000,0000
EBITDA 3 161-23 2750,00000,00000,0000
EBITDA marža 0,86510,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 161-23 2750,00000,00000,0000
Finančné účty 0,0000142,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,000011,970,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-11,970,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 072-23 4070,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,000012,940,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000033,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 42 23843 6720,00000,00000,0000
Materiál 0,0000681,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 31726 9150,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 273,0015 8430,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00002 2350,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,00001 1290,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00006,120,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00009,250,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,000018,300,00000,00000,0000
Obrat zásob 0,000016,610,00000,00000,0000
Odpisy 4 470264,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 235264,000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 2350,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 1 3800,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 89,00132,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 7910,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 591-23 4070,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,04450,58610,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-7,020,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-7,020,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,03310,58740,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,050,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -4,82-0,23220,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,95430,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,2251-23,670,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -297,45284,410,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,000012,970,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,080,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -1 317-6 2500,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-7,020,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04450,58610,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,36-1,880,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,36-1,880,00000,00000,0000
Služby 343,006 5910,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00003 3740,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 701,004 4810,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000020 6650,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000018 7640,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00001 9010,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -142,00142,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -42 238-40 3860,00000,00000,0000
Všetky záväzky 42 23843 7600,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 309-23 5390,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 309-23 5390,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 879-23 6710,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -23 6710,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 398-23 6710,00000,00000,0000
Zásoby 0,0000954,000,00000,00000,0000
Záväzky 42 23843 7600,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 4 7910,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 398-23 6710,00000,00000,0000