100 s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,00000,0000125 801121 954104 264
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00004,554,672,67
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,0000-0,0189-0,0323-1,28
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,06930,11882,28
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,00000,29060,28740,5765
Celkové tržby 0,00000,0000209 226235 2440,0000
Celkový dlh 0,00000,000028 32427 22538 127
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,0000-104 277-102 429-84 733
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,0000104 277102 42984 733
Čistý cash flow 0,00000,00001 8433 05784 733
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00003 70910 15321 340
Čistý zisk 0,00000,00002 7497 76921 323
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00007 76930 82418 340
Cudzie zdroje 0,00000,0000-97 477-94 729-66 137
Daň z príjmov 0,00000,0000960,002 3840,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00002 3848 8510,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,002 3840,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000025,2523,9514,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000015,6413,9114,32
Doba obratu aktív 0,00000,0000219,46189,22129,55
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000025,2523,9514,32
Doba obratu zásob 0,00000,00009,769,478,54
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000116,19106,1162,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000046,3839,9346,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000015,4510,980,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,000010 15339 67518 573
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00003 70910 15321 340
EBITDA 0,00000,00008 52112 96042 568
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00008 52112 96042 568
Finančná páka 0,00000,00001,291,291,58
Finančné účty 0,00000,0000104 277102 42984 733
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,0000-0,7749-0,7768-0,6343
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,00000,77490,77680,6343
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00008 41812 86142 186
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,000014 47415 43411 527
Krátkodobé záväzky 0,00000,000026 58425 73637 119
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00002 504
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000017,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000233,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,0000145 678153 700217 532
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000083 51288 525125 819
Neobežný majetok 0,00000,00004 8181 7935 059
Obežný majetok 0,00000,0000120 983120 16199 205
Obrat aktív 0,00000,00001,661,932,82
Obrat neobežného majetku 0,00000,000043,43131,2058,07
Obrat obežného majetku 0,00000,00001,731,962,96
Obrat zásob 0,00000,000037,4238,5242,72
Odpisy 0,00000,00004 7102 7123 241
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00002 3551 3563 241
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00002 3551 3560,0000
Osobné náklady 0,00000,000056 62868 8220,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000103,0099,00382,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00003 5342 6630,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,00007 45910 48124 564
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,00000,82890,83990,8127
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,89110,84400,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,76090,92110,3504
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00001,121,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00001,041,1423,52
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00008 9678 96711 527
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00004,474,582,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,0000-52,89-30,99-0,7805
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00004 984
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,00000,29060,28740,5765
Pridaná hodnota 0,00000,000063 54881 54476 229
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00003,923,982,28
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00003,322,100,8957
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00003,322,100,8957
Služby 0,00000,000042 97945 29958 069
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,0000125 801121 954104 264
Spotreba materiálu… 0,00000,000019 18719 87633 644
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000209 226235 244293 761
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000209 226235 244293 761
Účtovný cash flow 0,00000,00001 8433 05784 733
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00001 255
Vlastné imanie 0,00000,000097 47794 72966 137
Všetky záväzky 0,00000,000028 32427 22538 127
Výsledok hospodárenia 0,00000,00003 81110 24828 754
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00003 81110 24828 754
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,00002 7497 76921 323
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,00007 76930 82418 340
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00003 70910 15328 359
Zásoby 0,00000,00002 2322 2982 945
Záväzky 0,00000,000028 32427 22538 127
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00003 5342 6630,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00003 70910 15328 359
Zmena EBIT 0,00000,00000,36530,25591,15
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000010 573