VF - technik s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 113 565167 500274 504325 140230 317
Bankové úvery 0,00000,000071 667112 54677 349
Bežná likvidita III. stupeň 0,72870,86610,48310,48270,5431
Bežné bankové úvery 0,00000,000071 667112 54677 349
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,13-4,56-9,35-0,7415-0,0107
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 38,6512,89149,5012,8310,86
Celkové tržby 12 440158 120257 949213 40645 707
Celkový dlh 110 701155 439272 680301 634210 894
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 696-54 99054 60895 11777 142
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,14-0,1250-0,0841-0,0043-0,0620
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 69654 99017 05917 429207,00
Čistý cash flow 14 69654 99017 05917 429207,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -14 196-18 648-15 6614 418-115,00
Čistý zisk -14 196-19 763-21 682-917,00-2 836
Čistý zisk v minulom roku -19 763-21 682-917,00-2 8361 148
Cudzie zdroje -2 864-12 061-1 824-23 506-19 423
Daň z príjmov 0,00008,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 8,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00008,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,8774,1731,4274,16206,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,0163,6626,8267,5497,04
Doba obratu aktív 3 3321 264389,70583,201 875
Doba obratu pohľadávok 52,8774,1731,4274,16206,79
Doba obratu zásob 0,00001 07830 2282 7502 123
Doba splácania záväzkov 0,00002 40365 6695 9903 187
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 2411 172285,05338,921 087
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000032,324 917381,48101,83
EBIT v minulom roku -18 648-15 6614 418-115,003 525
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -14 196-18 648-15 6614 418-115,00
EBITDA -12 29792 86530 17049 2122 173
EBITDA marža -0,98850,58730,11700,23060,0475
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -12 29792 86530 17049 2122 173
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,0004-0,046322,33-0,5117
Finančná páka 39,6513,89150,5013,8311,86
Finančné účty 14 69654 99017 05917 429207,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -14 19691 16821 56441 440-115,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97260,92660,73150,58110,5795
Krátkodobé pohľadávky 1 8029 82622 12941 34425 397
Krátkodobé záväzky 110 457155 212200 786188 949133 465
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 801,002 08815 03512 0344 265
Krytie dlhovej služby 0,000083,895,9611,251,23
Nákladové úroky 0,00001 1075 0614 3751 761
Nákladové úroky v minulom roku 1 1075 0614 3751 7611 417
Náklady na predaný tovar 9 97041 358189 385138 12537 115
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000023 5781 11611 51415 287
Neobežný majetok 33 07833 078142 893179 618115 814
Obežný majetok 80 487134 422131 611145 522114 503
Obrat aktív 0,10950,28870,93660,62590,1946
Obrat neobežného majetku 0,37611,461,801,130,3871
Obrat obežného majetku 0,15460,35971,951,400,3915
Odpisy 0,0000109 81636 72537 0130,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000109 81636 72537 0130,0000
Osobné náklady 3 8964 64519 12412 6184 358
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8991 6979 6067 7722 288
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -14 19690 05315 04336 096-2 836
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -4,96-1,64-0,2950-0,0067-0,0293
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -4,57-1,52-0,21240,0324-0,0012
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,580,66380,28240,19300,5650
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,180,34780,06610,08170,0045
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,296860,685,680,5045
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,63401,513,545,181,77
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,63400,06111,211,321,77
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,181,140,06640,08570,0046
Pohľadávky z obchodného styku 1 5008 43418 89337 65211 918
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1949-0,2193-0,1069-1,35-93,83
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000049,673,373,980,1175
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97480,92800,99340,92770,9157
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 38,6512,89149,5012,8310,86
Pridaná hodnota 2 4706 99867 72065 3657 713
Primárna platobná neschopnosť 0,53400,24760,79580,31960,3579
Rentabilita vlastného imania, ROE -4,96-1,64-11,89-0,0390-0,1460
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,001,679,046,1397,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,001,679,046,1397,05
Služby 2 2408 95490 79967 12812 497
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 113 565167 500274 504325 140230 317
Spotreba materiálu… 7 7308 82697 47059 4839 331
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000071 667112 54677 349
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 44048 356257 605203 49044 828
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000500,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 11 06928 6729 55816 00827 762
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 37119 684247 547187 48217 066
Účtovný cash flow 14 69654 99017 05917 429207,00
Úročený dlh 0,00000,000071 667112 54677 349
Úrokové krytie 0,0000-16,85-3,091,01-0,0653
Vlastné imanie 2 86412 0611 82423 50619 423
Všetky záväzky 110 701155 439272 680301 634210 894
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -4,960,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -12 297-16 951-6 05512 1992 173
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -12 297-16 951-6 05512 1992 173
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 196-19 763-21 682-917,00-2 836
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -19 763-21 682-917,00-2 8361 148
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -14 196-19 755-20 72243,00-1 876
Zásoby 63 98969 60692 42386 74988 899
Záväzky 110 701155 439272 680301 634210 894
Záväzky z obchodného styku 801,002 08815 03512 0344 265
Zisk pred zdanením -14 196-19 755-20 72243,00-1 876
Zmena EBIT 0,76131,19-3,54-38,42-0,0326