3CIO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201320122009
Aktíva 1 728 7710,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 258,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -17,000,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 836 8150,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 7490,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 7490,00000,00000,0000
Čistý cash flow 44 7490,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 8780,00000,00000,0000
Čistý zisk 13 8780,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 25 3950,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 108 0440,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 647 0400,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,870,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 1 5430,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 1 5020,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 1 9160,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 6110,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 25 3950,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 8780,00000,00000,0000
EBITDA 13 8780,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 8780,00000,00000,0000
Finančná páka -16,000,00000,00000,0000
Finančné účty 44 7490,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 8780,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,040,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 30 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 35 7110,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 804 6510,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 343 8250,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 0130,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 727 5000,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 403,700,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 8780,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,410,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,060,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -17,000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 65 1190,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 132,350,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 132,350,00000,00000,0000
Služby 343 8250,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 728 7710,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 30 0000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 408 9440,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 408 9440,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 44 7490,00000,00000,0000
Úročený dlh 30 0000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -108 0440,00000,00000,0000
Všetky záväzky 1 836 8150,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 13 8780,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 8780,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 8780,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 25 3950,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 8780,00000,00000,0000
Záväzky 1 836 8150,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 13 8780,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,54650,00000,00000,0000