WORLD INVEST s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 1 011 5641 029 9240,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,333,700,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000290,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,000053,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,570,38680,00000,00000,0000
Celkové tržby 378 0460,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 728 280287 2240,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 779-27 5490,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 77927 5490,00000,00000,0000
Čistý cash flow 16 77927 5490,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 62833 9790,00000,00000,0000
Čistý zisk 6 20931 1000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 6 928-15 5390,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -283 284-742 6470,00000,00000,0000
Daň z príjmov 1 2320,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8800,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 2320,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 138,97155,090,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 138,97155,090,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 1 005905,390,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 138,97155,090,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 59 09227 0780,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 53 244229,470,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 716,32235,260,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 49 0760,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 10 517-10 1270,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 62833 9790,00000,00000,0000
EBITDA 22 85662 0980,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 85662 0980,00000,00000,0000
Finančná páka 3,571,390,00000,00000,0000
Finančné účty 16 77927 5490,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2800-0,72110,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,28000,72110,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 72960 4100,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,71270,25980,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 139 864176 4220,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 720 912267 6240,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 664 4790,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 122,2221,570,00000,00000,0000
Materiál 0,0000154 8630,00000,00000,0000
Nákladové úroky 187,002 8790,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 709,005 4120,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 327 383326 0990,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 94210 5830,00000,00000,0000
Neobežný majetok 54 83640 5490,00000,00000,0000
Obežný majetok 956 728989 0850,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 6,7010,240,00000,00000,0000
Odpisy 14 10226 1020,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 10226 1020,00000,00000,0000
Osobné náklady 26 9130,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1271 6880,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 31157 2020,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53120,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 10,250,20930,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,880,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,243,410,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 139 864176 4220,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,21730,76310,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,88-26,960,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 89,739,570,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72000,27890,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,570,38680,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 50 66389 1070,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 4,750,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 31,864,630,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 31,864,630,00000,00000,0000
Služby 266 426164 3420,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 011 5641 029 9240,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 56 015250 7640,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 367 338415 2060,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 11 44615 9310,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 355 892399 2750,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 16 77927 5490,00000,00000,0000
Úrokové krytie 40,7911,800,00000,00000,0000
Vlastné imanie 283 284742 6470,00000,00000,0000
Všetky záväzky 728 280287 2240,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 8 75435 9960,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 75435 9960,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 20931 1000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 928-15 5390,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 44131 4310,00000,00000,0000
Zásoby 800 085785 1140,00000,00000,0000
Záväzky 728 280287 2240,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 664 4790,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 7 44131 4310,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,7253-3,360,00000,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,000099 5900,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,000099 5900,00000,00000,0000