booTIS, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142012
Aktíva 44 22969 51161 98055 1730,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00006,0911,314,830,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00001 2370,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-0,6812-0,2338-0,41350,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00003,472,861,700,0000
Celkové tržby 22 80480 13571 0760,00000,0000
Celkový dlh 0,000011 4074 68310 7870,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -44 229-39 580-13 394-18 3520,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 22939 58013 39418 3520,0000
Čistý cash flow 44 22939 58013 39418 3520,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 2372 2754 15714 3850,0000
Čistý zisk -7 237807,002 51214 1850,0000
Čistý zisk v minulom roku 807,002 51210 4009 5640,0000
Cudzie zdroje -44 229-58 104-57 297-44 3860,0000
Daň z príjmov 0,00001 4681 6450,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 4681 6453 2250,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 4681 6450,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000178,61203,30149,540,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000178,61186,74149,540,0000
Doba obratu aktív 6 053464,47318,29253,910,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000178,61203,30149,540,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000067,430,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000076,2224,0549,640,0000
EBIT v minulom roku 2 2754 15713 6259 5640,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 2372 2754 15714 3850,0000
EBITDA -26 347-13 8035 75620 7910,0000
EBITDA marža -1,16-0,17220,08100,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -26 347-13 8035 75620 7910,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,64530,39570,00000,0000
Finančná páka 1,00001,201,081,240,0000
Finančné účty 44 22939 58013 39418 3520,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,8359-0,9244-0,80450,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,83590,92440,80450,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 40536 8795 35820 4210,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000026 73139 58832 4940,0000
Krátkodobé záväzky 0,000011 4074 68310 7870,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00008 1992 1180,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000103,960,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000200,000,0000
Náklady na predaný tovar 8 51248 18159 61558 3910,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 2000,00000,00002 0210,0000
Neobežný majetok 0,00000,00008 9983 0900,0000
Obežný majetok 44 22969 51152 98250 8460,0000
Obrat aktív 0,06030,78581,151,440,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00007,9025,670,0000
Obrat obežného majetku 0,06030,78581,341,560,0000
Odpisy 0,00002 0851 0661 6430,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00002 0851 0661 6430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 532,00338,00398,00370,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 2372 8923 57815 8280,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,56940,21610,33260,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,940,49390,18840,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,830,00000,00000,35830,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00003,0910,7512,730,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 16,580,72460,18840,23140,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000026 73136 36332 4940,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00005,8111,314,830,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,47-4,28-2,420,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000091,760,0000
Pridaná hodnota -5 8456 44411 46120 9210,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00003,472,861,700,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,82640,81360,51880,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,82640,81360,51880,0000
Služby 4 59640 51445 74943 4910,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 44 22969 51161 98055 1730,0000
Spotreba materiálu… 716,007 66713 86612 8790,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 30980 13571 07679 3120,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 64225 5100,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 1000,0000100,002 4110,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 567,0054 62570 97676 9010,0000
Účtovný cash flow 44 22939 58013 39418 3520,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,000071,930,0000
Vlastné imanie 44 22958 10457 29744 3860,0000
Všetky záväzky 0,000011 4074 68310 7870,0000
Výsledok hospodárenia -6 7052 7094 69019 1480,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 7052 7094 69019 1480,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 237807,002 51214 1850,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 807,002 51210 4009 5640,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 2372 2754 15718 4730,0000
Zásoby 0,00003 2000,00000,00000,0000
Záväzky 0,000011 4074 68310 7870,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00008 1992 1180,00000,0000
Zisk pred zdanením -7 2372 2754 15718 4730,0000
Zmena EBIT -3,180,54730,30511,500,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00006 9130,00000,00000,0000