HAPPY LAND, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 204 049151 002165 75940 64720 178
Bežná likvidita III. stupeň 0,73100,13040,23381,130,7797
Časové rozlíšenie aktív 0,000096,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00004 1200,00003 57013 280
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,31792,600,0189-2,101,16
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0509-0,1431-0,00070,19070,6069
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 33,0123,9238,6811,66-2,06
Celkové tržby 80 56561 36764 13658 6550,0000
Celkový dlh 198 050140 987161 58234 14813 431
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 907-2 706-18 042-18 121-7 602
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 9072 70618 04218 1217 602
Čistý cash flow 1 907-15 336-79,006 1647 602
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 131-7 8031 7281 423-12 709
Čistý zisk 104,00-8 2831 248943,00-12 709
Čistý zisk v minulom roku -8 2831 248943,001 519-11 189
Cudzie zdroje -5 999-5 895-4 177-2 9296 533
Daň z príjmov 176,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 176,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 177,77113,6474,20191,1193,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 170,53104,7573,70185,0793,22
Doba obratu aktív 1 6421 4671 364344,84150,27
Doba obratu pohľadávok 177,77113,6474,20191,1193,22
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000119,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 301,681 041906,44274,2193,28
EBIT v minulom roku -7 8031 7281 4231 999-11 189
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 131-7 8031 7281 423-12 709
EBITDA 14 829-684,001 8481 515-12 613
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 829-684,001 8481 515-12 613
Efektívna daňová sadzba 0,6286-0,06150,27780,33730,0000
Finančná páka 34,0125,6239,6813,88-3,09
Finančné účty 1 9072 70618 04218 1217 602
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 702-803,001 7281 423-12 709
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,18380,70950,66460,79520,6207
Krátkodobé pohľadávky 22 09511 7009 01722 52612 517
Krátkodobé záväzky 37 495107 133110 15832 32112 525
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 8340,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 17,43-0,16600,00000,4244-0,9498
Nákladové úroky 851,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 27 72629 55231 65323 90738 215
Neobežný majetok 176 639136 500140 0000,000059,00
Obežný majetok 27 41014 40625 75940 64720 119
Obrat aktív 0,22230,24890,26761,062,43
Obrat neobežného majetku 0,25680,27530,31680,0000830,68
Obrat obežného majetku 1,662,611,721,062,44
Odpisy 13 5717 0000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 5713 5000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00003 5000,00000,00000,0000
Osobné náklady 37 49135 09228 92433 1280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 127,00119,00120,0092,0096,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000087 50894 07325 3240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 675-1 2831 248943,00-12 709
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0173-1,410,29880,32201,95
Podiel EBIT k aktívam 0,0055-0,05170,01040,0350-0,6298
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0055-0,05310,01040,0384-1,84
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0068-0,19630,03110,29922,26
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,134,372,281,730,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,47050,22870,43930,57700,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,34540,19070,43930,57700,0000
Pohľadávky z obchodného styku 21 19510 7858 95721 81412 517
Pohotová likvidita II. stupeň 0,64010,13040,24561,130,7797
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,150,384452,87-0,47520,8594
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,240,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97060,93370,97480,84010,6656
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 33,0123,9238,6811,66-2,06
Pridaná hodnota 17 6398 02712 70519 11610 795
Primárna platobná neschopnosť 0,32248,1110,501,160,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0005-0,05490,00750,0232-0,6298
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0173-1,410,29880,32201,95
Rýchla likvidita I. stupeň 0,05090,02430,16380,50490,2946
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,36-206,1287,4422,54-1,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,36-206,1287,4422,54-1,06
Služby 14 28911 06119 55217 39723 725
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 204 049151 002165 75940 64720 178
Spotreba materiálu… 13 43718 49112 1016 51014 490
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 45 36537 57944 35843 02349 010
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 45 36537 57944 35843 02349 010
Účtovný cash flow 1 907-15 336-79,006 1647 602
Úrokové krytie 1,330,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 9995 8954 1772 929-6 533
Všetky záväzky 198 050140 987161 58234 14813 431
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00004 1200,00003 57013 280
Výsledok hospodárenia 1 258-7 6841 8481 515-12 613
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 258-7 6841 8481 515-12 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 104,00-8 2831 248943,00-12 709
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 2831 248943,001 519-11 189
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 280,00-7 8031 7281 423-12 709
Zásoby 3 4080,0000-1 3000,00000,0000
Záväzky 198 050140 987161 58234 14813 431
Záväzky z obchodného styku 6 83487 50894 07325 3240,0000
Zisk pred zdanením 280,00-7 8031 7281 423-12 709
Zmena EBIT -0,1449-4,521,210,71191,14