BKN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 2 2632 6990,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,0955,080,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000012,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4236-1,090,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,391954,840,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,260,09270,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 262229,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 263-2 6870,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 2632 6870,00000,00000,0000
Čistý cash flow -424,002 6870,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -510,00-502,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -1 470-502,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -502,00-459,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -1 001-2 4700,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000041,400,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -502,00-459,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -510,00-502,000,00000,00000,0000
EBITDA -430,00-432,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -430,00-432,000,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -1,880,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 2,261,090,00000,00000,0000
Finančné účty 2 2632 6870,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4423-0,91520,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,44230,91520,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -510,00-502,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 08249,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 430,00432,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 2 2632 6870,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 80,0070,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 122,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 470-502,000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,47-0,20320,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,99560,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,0955,080,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,36-0,91920,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55770,08480,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,260,09270,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -430,00-432,000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,6496-0,18600,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,47-0,20320,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,0954,840,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,93-0,53010,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,93-0,53010,00000,00000,0000
Služby 430,00432,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 2632 6990,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -424,002 6870,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 0012 4700,00000,00000,0000
Všetky záväzky 1 262229,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -430,00-432,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -430,00-432,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 470-502,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -502,00-459,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -510,00-502,000,00000,00000,0000
Záväzky 1 262229,000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 122,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -510,00-502,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,021,090,00000,00000,0000