1X s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 21 38321 76727 07862 52868 163
Bežná likvidita III. stupeň 52,2819,525,561,844,08
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000022 656
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000016 665
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9766-0,9985-0,9182-0,4366-0,7001
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 49,8018,394,130,3656585,57
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,02530,05990,23771,190,0094
Celkové tržby 10 07110 23654 96137 2230,0000
Celkový dlh 527,001 2315 20034 033478,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 367-20 506-20 088-12 442-35 720
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 36720 50620 08812 44235 720
Čistý cash flow 20 36720 50620 08812 44235 720
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 718,001 852-5 658-1 002-1 041
Čistý zisk 320,00892,00-6 618-1 962-1 041
Čistý zisk v minulom roku 892,00-6 618-1 962-20 56217 830
Cudzie zdroje -20 856-20 536-21 878-28 495-51 020
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,8244,9747,17492,2457,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,9936,1245,13322,6753,65
Doba obratu aktív 774,98776,18182,75614,52402,61
Doba obratu pohľadávok 36,8244,9747,17492,2457,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,8239,7632,85334,470,3603
EBIT v minulom roku 1 852-5 658-1 002-19 60217 830
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 718,001 852-5 658-1 002-1 041
EBITDA 895,00975,00-4 089-926,00315,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 895,00975,00-4 089-926,00315,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,5184-0,1697-0,95810,0000
Finančná páka 1,031,061,242,191,34
Finančné účty 20 36720 50620 08812 44235 720
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9754-0,9434-0,8080-0,4557-0,7485
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97540,94340,80800,45570,7485
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 895,00975,00-4 089-926,00315,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,01910,05120,17980,54430,0009
Krátkodobé pohľadávky 1 0161 2616 99050 0869 787
Krátkodobé záväzky 409,001 1154 86834 03361,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 275,00411,004 61214 5280,0000
Krytie dlhovej služby 2,250,00000,00000,00000,0189
Nákladové úroky 398,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 9 1168 81759 02638 07861 220
Obežný majetok 21 38321 76727 07862 52845 507
Obrat aktív 0,47100,47032,000,59400,9066
Obrat obežného majetku 0,47100,47032,000,59401,36
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 320,00892,00-6 618-1 962-1 041
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95250,94210,74190,19900,5240
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,022,000,36550,33430,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,022,000,37140,33500,5780
Pohľadávky z obchodného styku 855,001 0136 68732 8329 083
Pohotová likvidita II. stupeň 52,2819,525,561,844,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,02-1,00-1,09-2,29-1,43
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 51,170,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,02460,05660,19200,54430,0070
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,02530,05990,23771,190,0094
Pridaná hodnota 955,001 419-4 943-939,00575,00
Primárna platobná neschopnosť 0,32160,40570,68970,44250,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 49,8018,394,130,36562,14
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,58881,26-1,27-36,751,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,58881,26-1,27-36,751,52
Služby 9 1168 81759 02638 07861 220
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 38321 76727 07862 52868 163
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 07110 23654 08337 13961 795
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 07110 23654 08337 13961 795
Účtovný cash flow 20 36720 50620 08812 44235 720
Úrokové krytie 1,800,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 20 85620 53621 87828 49551 020
Všetky záväzky 527,001 2315 20034 033478,00
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000016 665
Výsledok hospodárenia 895,00975,00-4 089-926,00315,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 895,00975,00-4 089-926,00315,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 320,00892,00-6 618-1 962-1 041
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 892,00-6 618-1 962-20 56217 830
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 320,001 852-5 658-1 002-1 041
Záväzky 527,001 2315 20034 033478,00
Záväzky z obchodného styku 275,00411,004 61214 5280,0000
Zisk pred zdanením 320,001 852-5 658-1 002-1 041
Zmena EBIT 0,3877-0,32735,650,0511-0,0584