MOTORKARAVAN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 236 323246 159239 784183 373186 778
Bežná likvidita III. stupeň 0,39630,44690,64180,38670,0938
Časové rozlíšenie aktív 494,00301,00554,00325,00367,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,13250,22180,0683-0,56420,1278
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,84091,040,83511,551,55
Celkové tržby 213 553123 545418 700188 883120 981
Celkový dlh 107 949125 508109 119111 440113 440
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -31 925-14 921-41 683-50 605-10 018
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 92514 92141 68350 60510 018
Čistý cash flow 17 004-26 762-8 92240 587-9 370
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 608-8 36857 490-3 7727 766
Čistý zisk 7 724-10 01358 730-1 40613 764
Čistý zisk v minulom roku -10 01358 730-1 40613 76435 753
Cudzie zdroje -128 374-120 651-130 665-71 933-73 338
Daň z príjmov 4 8841 645-1 240-2 366-5 998
Daň z príjmov v minulom roku 1 645-1 240-2 366-5 998-3 912
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 8841 645-1 240-2 366-5 998
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,58294,8610,627,6310,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,178,0110,577,219,86
Doba obratu aktív 403,921 373314,84849,56870,89
Doba obratu pohľadávok 32,58294,8610,627,6310,47
Doba obratu zásob 0,00000,000066,180,00000,0000
Doba splácania záväzkov 286,911 379239,70969,481 269
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 222,03849,68180,68629,96627,81
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000187,840,00000,00000,7352
EBIT v minulom roku -8 36857 490-3 7727 76631 841
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 608-8 36857 490-3 7727 766
EBITDA 77 42055 698103 56582 73777 157
EBITDA marža 0,36250,45080,24730,43800,6378
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 77 42055 698103 56582 73777 157
Efektívna daňová sadzba 0,3874-0,1966-0,02160,6273-0,7723
Finančná páka 1,842,041,842,552,55
Finančné účty 31 92514 92141 68350 60510 018
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5432-0,4901-0,5449-0,3923-0,3926
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54320,49010,54490,39230,3926
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 76 205170 197383 966301 490160 361
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54970,61890,57390,74150,7209
Krátkodobé pohľadávky 19 06352 8698 0861 6472 246
Krátkodobé záväzky 129 905152 348137 604135 972134 645
Náklady na predaný tovar 167 35242 475213 24553 28140 253
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 165 26240 321209 53451 19238 723
Neobežný majetok 184 841178 068151 470130 796174 147
Obežný majetok 50 98867 79087 76052 25212 264
Obrat aktív 0,90360,26591,160,42960,4191
Obrat neobežného majetku 1,160,36751,840,60230,4495
Obrat obežného majetku 4,190,96543,171,516,38
Obrat zásob 0,00000,00005,520,00000,0000
Odpisy 65 80667 35278 014115 90080 406
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 32 90333 67639 00757 95040 203
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 32 90333 67639 00757 95040 203
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2151 7031 0331 4541 896
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00002,000,00007,0040,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000020 7500,00000,000078,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 73 53057 339136 744114 49494 170
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1185-0,08920,5626-0,07960,1490
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,27960,56970,30900,49820,9821
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,70210,34100,82980,22000,4730
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0796-0,4089-0,03210,5152-0,1197
Pohľadávky z obchodného styku 4 1971 4378 0501 5572 115
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,554,5114,65-1,777,83
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45680,50990,45510,60770,6074
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,84091,040,83511,551,55
Pridaná hodnota 46 20122 97064 73825 50238 028
Primárna platobná neschopnosť 0,000014,440,00000,00000,0369
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,392,251,051,351,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,392,251,051,351,47
Služby 2 0902 1543 7112 0891 530
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 236 323246 159239 784183 373186 778
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 213 553123 545418 700188 883120 811
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000058 100140 717110 10042 530
Tržby z predaja tovaru 180 76847 500240 48659 90041 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 32 78517 94537 49718 88336 781
Účtovný cash flow 17 004-26 762-8 92240 587-9 370
Vlastné imanie 128 374120 651130 66571 93373 338
Všetky záväzky 107 949125 508109 119111 440113 440
Výsledok hospodárenia 11 614-10 55058 423-1 1229 931
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 614-10 55058 423-1 1229 931
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 724-10 01358 730-1 40613 764
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 01358 730-1 40613 76435 753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 608-8 36857 490-3 7727 766
Zásoby 0,00000,000037 9910,00000,0000
Záväzky 107 949125 508109 119111 440113 440
Záväzky z obchodného styku 0,000020 7500,00000,000078,00
Zisk pred zdanením 12 608-8 36857 490-3 7727 766
Zmena EBIT -1,51-0,1456-15,24-0,48570,2439
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000056 996107 84578 05929 350