DOMAIN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520122011
Aktíva 27 4980,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,860,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,370,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,550,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,53710,0000-1,00000,00000,0000
Celkové tržby 462 5250,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 9 6080,00002 9200,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -24 4890,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 4890,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 24 4890,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 7220,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 5 7220,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 10 0890,0000-8 8780,00000,0000
Cudzie zdroje -17 8900,00002 9200,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8800,0000960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,370,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,370,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 21,700,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 2,370,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 37,760,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,580,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 21,180,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 12 9690,0000-7 9180,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 7220,00000,00000,00000,0000
EBITDA 5 7220,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 7220,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,540,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 24 4890,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,65060,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65060,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 7220,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 0090,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 9 6080,00002 9200,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 3890,00002 9200,00000,0000
Náklady na predaný tovar 456 8030,00000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 92 8690,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 27 4980,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 16,820,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 16,820,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 7220,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,89060,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 0090,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,860,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,73050,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,53710,0000-1,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 5 7220,00000,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,790,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,550,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,680,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,680,00000,00000,00000,0000
Služby 339 7940,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 4980,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 24 1400,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 462 5250,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 96 8040,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 365 7210,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 24 4890,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 17 8900,0000-2 9200,00000,0000
Všetky záväzky 9 6080,00002 9200,00000,0000
Výsledok hospodárenia 5 7220,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 7220,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 7220,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 0890,0000-8 8780,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 7220,00000,00000,00000,0000
Záväzky 9 6080,00002 9200,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 5 3890,00002 9200,00000,0000
Zisk pred zdanením 5 7220,00000,00000,00000,0000