LUBET, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201220112010
Aktíva 1 7800,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,87420,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 5560,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 5560,00000,00000,0000
Čistý cash flow 1 5560,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -286,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -286,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 429,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -1 7800,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 429,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -286,000,00000,00000,0000
EBITDA -220,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -220,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 1 5560,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -286,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 224,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 620,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 7800,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 66,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -286,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,87420,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,140,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -220,000,00000,00000,0000
Služby 620,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 7800,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 5560,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 7800,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -220,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -220,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -286,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 429,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -286,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -286,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT -0,66670,00000,00000,0000