AMOS-28, s. r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201320122011
Aktíva 5 0005 0000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -5 000-5 0000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00005 0000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,00001,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 0000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 5 0005 0000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 0005 0000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 0005 0000,00000,00000,0000