4E INVEST, a.s "v likvidácii",

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 16 8490,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,200,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,970,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 14 0290,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 40,000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -751 6540,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -751 6540,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 34 3480,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -2 8200,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov -77 5850,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 34 3480,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -751 6540,00000,00000,00000,0000
EBITDA -774 9660,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -774 9660,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 5,970,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 40,000,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -775 0520,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83260,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 16 8090,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 14 0290,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar -66,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 16 8490,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 86,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -751 6540,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -266,540,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -44,610,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -44,610,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -266,540,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,00000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,200,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -70,500,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83260,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,970,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 66,000,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -44,610,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -266,540,00000,00000,00000,0000
Služby -66,000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 8490,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 40,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 2 8200,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 14 0290,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -774 9660,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -774 9660,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -751 6540,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 34 3480,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -744 6810,00000,00000,00000,0000
Záväzky 14 0290,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -744 6810,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT -21,880,00000,00000,00000,0000